Results for ม.เชียงใหม่
Subject Started by Replies Views
รับตรง หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ 2557admin05206
รับตรง โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ม.เชียงใหม่ 2558admin04755
รับตรง โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตร ม.เชียงใหม่ 2558admin03883
รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557admin26985
รับตรง(โควตา) ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2557admin04494
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557admin03921
รับตรง(โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 2557admin03904
รับตรง(โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 2557admin03667
รับตรง โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2557admin07659
รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557admin04104
รับตรง(เขตพัฒนาภาคเหนือ17จังหวัด)โครงการพิเศษรับนักศึกษาทางด้านศิลปะภาพถ่าย ม.เชียงใหม่ 2557admin03066
รับตรง(เขตพัฒนาภาคเหนือ17จังหวัด)โครงการพิเศษรับนักศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่57admin03218
รับตรง นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทักษะหรือประสบการณ์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เชียงใหม่ 2557admin03698
รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ม.เชียงใหม่admin02674
รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2557admin03233
รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557admin03360
ค่ายยุวเภสัชกร(Pharmacy CMU Youth Camp) ครั้งที่ 17โดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่admin02738
รับตรง(โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี)ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2557admin05843
รับตรง(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน(ช่วงที่ 2) ม.เชียงใหม่ 2557admin06046
รับตรง(โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน) ม.เชียงใหม่ 2557admin013769
รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557admin011853
รับตรง(โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2557admin03556
รับตรง(โควตา เขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด) ม.เชียงใหม่ 2557admin07611
รับตรง(จากนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2557admin03909
ค่าย อยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 17 ม.เชียงใหม่admin02358
Pages: [1] 2


Powered by: SMF Tags
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top