02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

วิชาการ => ข่าวการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: mixza.pandechyayen ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013 | 02:35:51 PM

หัวข้อ: รับตรง ป.โท วิทยาการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) ประจำปีการศึกษา 2556
เริ่มหัวข้อโดย: mixza.pandechyayen ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013 | 02:35:51 PM
[attach=1]

ประกาศวิทยาการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556


การรับสมัคร
- จำหน่ายใบสมัคร   1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
- รับสมัครสอบคัดเลือก (รอบที่ 2)  1-28 กุมภาพันธ์ 2556
- สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์วัดความพร้อมเข้าศึกษา)   เสาร์ 2 มีนาคม 2556
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก   8 มีนาคม 2556
- รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน (รอบที่ 1)   9 – 16 มีนาคม 2556

เปิดภาคเรียน
- กลุ่มเรียนภาคค่ำ   3 มิถุนายน 2556   
- กลุ่มเรียนวันเสาร์-อาทิตย์   8 มิถุนายน 2556
- ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก
- ค่าเอกสารการสมัครชุดละ   100     บาท
- ค่าสมัครสอบ      1,000  บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน
- M.B.A (ทรัพยากรณ์มนุษย์)
- M.B.A (การสื่อสารการตลาด)
- M.B.A (การเงินการธนาคาร)
- M.A. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
- M.A. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)   ปริญญาที่ 2
- M.Ed. (การบริหารการศึกษา)
- M.Ed. (การบริหารการศึกษา) ปริญญาที่ 2

ลักสูตรปริญญาโท เลือกกลุ่มเรียนได้ คือ
กลุ่มภาษาไทย          :   ทุกวิชาสอนเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มภาษาอังกฤษ     :   ทุกวิชา สอนเป็นภาษาอังกฤษ

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 53 ชั้น 9 อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เดินเข้าอาคารเวฟเพลส ลงชั้น G อาคารศิวาเทลอยู่ขวามือ)
โทร 0 2655 1100 หรือ www.cmbkk.up.ac.th/regisonline.php (http://www.cmbkk.up.ac.th/regisonline.php)

หลักฐานในการสมัครสอบ
- ใบสมัครสอบคัดเลือกโดยกรอกข้อความให้ชัดเจนและสมบูรณ์      1  ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1  ชุด  พร้อมลงนามรับรอง
- สำเนาทะเบียนบ้าน   1  ชุด  พร้อมลงนามรับรอง
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)   1  ชุด  พร้อมลงนามรับรอง
- สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร)   1  ชุด  พร้อมลงนามรับรอง
(กรณีกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายให้ขอใบรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง   3  รูป
ติดต่อสอบถาม 026551100 หรือ http://www.cmbkk.up.ac.th (http://www.cmbkk.up.ac.th)