02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

วิชาการ => วิชาการ => สังคมศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: แอดมิน~เต้ย~ ที่ 12 มกราคม 2013 | 04:21:28 PM

หัวข้อ: ศาสนาคริสต์
เริ่มหัวข้อโดย: แอดมิน~เต้ย~ ที่ 12 มกราคม 2013 | 04:21:28 PM

ศาสนาคริสต์


1.เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม นับถือพระเจ้าองค์เดียว

2.พระเจ้า : พระยะโฮวา (นับถือรวมไปถึงพระเยซูคริสต์ว่าเป็นภาคหนึ่งของพระเจ้าด้วย)

3.ศาสดา : พระเยซูคริสต์ **เป็นทั้งศาสนดาและภาคหนึ่งของพระเจ้า**

4.คัมภีร์ : คัมภีร์ไบเบิล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
                1.ภาคพันธะสัญญาเดิม เป็นคัมภีร์สำคัญของศาสนายูดาย(ศาสนายิว)ด้วย ว่าด้วยเรื่องพระเจ้า สร้างโลกและสร้างมนุษย์คู่แรก(อาดัมและเอวา) เรื่องโนอาต่อเรือหนีน้ำถ่วมโลก เรื่องโมเสสนำชาวยิวอพยบออกจากอียิป์
                2.ภาคพันธะสัญญาใหม่  เป็นคำสอนของพระเยซู โดยเฉพาะ ว่าด้วยเรื่องความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์ และสอนให้มนุษย์รักซึ่งกันและกัน ให้อภัยต่อกัน

5.นิกาย : มี 3 นิกายสำคัญ
                1.นิกายโรมันคาธอลิค  (คนไทยเรียก ”คริสตัง”)
                                1.1 นับถือพระสันตะปาปา(Pope) เป็นประมุขของคริสตจักร และมีนักบวช (เช่น บาทหลวง บราเดอร์
ซิสเตอร์)
                                1.2 เน้นบูชาสวดมนต์ต่อแม่พระมารีอา และต่อบรรดานักบุญ(Saint) ทั้งหลาย
                                1.3 มีพิธีกรรมหรูหราหลายขั้นตอน โบสถ์ตกแต่งสวยงามหรูหรา และยอมรับปฏิบัติติตามศีล 7 ประเภท(คือ 1.ศีลล้างบาป 2.ศีลมหาสนิท 3.ศีลแก้บาป 4.ศีลกำลัง 5.ศีลเจิมคนป่วย 6.ศีลสมรส 7.ศีลบวช)
                                1.4 ไม้กางเขนมีองค์พระเยซูตรึงอยู่กลางไม้กางเขน                       
                                1.5 แพร่หลายในยุโรปใต้ เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส และในทวีปอเมริกาใต้ เช่น บราซิล อาร์เจนตินา
                2.นิกายโปรแตสแตนท์  (คนไทยเรียก “คริสเตียน)
                                1.1 ไม่มีนักบวช (มีแต่ ศาสนจารย์) และไม่นับถือพระสันตะปาปา เป็นประมุข
                                1.2 ไม่บูชานับถือพระแม่มารีอา ไม่นับถือนับบุญ **บูชานับถือแต่พระเยซูคริสต์เท่านั้น**
                                1.3 เน้นพิธีกรรมที่เรียบง่าย โบสถ์ตกแต่งเรียบง่าย และยอมรับปฏิบัติตามศีลเพียงแค่ 2 ประเภทเท่านั้น คือ 1.ศีลล้างบาป(หรือศีลจุ่ม) และ 2.ศีลมหาสนิท(พิธีกินขนมปังและดื่มไวน์)
                                4.ไม้กางเขนไม่มีองค์ประเยซูตรึงอยู่กลางไม้กางเขน เป็นไม้กางเขนเปล่าๆ
                                5.แพร่หลายในยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนือ เช่น อังกฤษ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
                3.นิกายออร์โธดอกซ์
                                1.มีนักบวชแต่ไม่นับถือพระสันตะปาปาเป็นประมุข(ในแต่ละประเทศจะมีพระสังฆราช ที่เรียกว่า “Pratriach” เป็นประมุขประเทศใครประเทศมัน
                                2.เน้นบูชานับถือแม่พระมารีอาและนักบุญทั้งหลาย
                                3. มีพิธีกรรมหรูหรา หลายขั้นตอน
                                4.แพร่หลายในยุโรปตะวันออก เช่น รัสเซีย กรีก โรมาเนีย(ไม่แพร่หลายในไทย)

6.หลักธรรมสำคัญ
                1.หลักความรัก  **หัวใจแห่งศาสนาคริสต์** มี 2 ระดับ คือ
                                1.1ระดับสูง : ความรักระหว่างพระเจ้าต่อมนุษย์(พระเจ้าทรงรักมนุษย์มาก)
                                1.2ระดับกลาง : ความรักระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง มนุษย์ต้องรักกันเพราะเป็นพี่น้องกันทั้งโลก(เพราะมนุษย์เกิดจากบรรพบุรุษร่วมกันคือ อาดัมและเอวา)
                2.หลักตรีกานุภาพ(Trinity)  เชื่อว่าพระเจ้าสูงสุดมีพระองค์เดียว แต่ได้ทรงแบ่งภาคออกเป็น 3 ภาค คือ
                                2.1 พระบิดา คือ พระยะโฮวา ซึ่งเป็นพระผู้สถิตอยู่ในสรวงสวรรค์ เป็นผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์ขึ้นมา
                                2.2 พระบุตร คือ พระเยซูคริสต์ ซึ่งเสด็จลงมาเกิดในโลกมนุษย์ เพื่อไถ่บาปให้มนุษย์
                                2.3 พระจิต(พระวิญญาณบริสุทธิ์) คือ ภาคของพระเจ้าที่สถิตอยู่ในทุกที่ ทรงล่วงรู้ความเป็นไปทุกอย่างของมนุษย์
                3.หลักอาณาจักรพระเจ้า  มี 2 ระดับ
                                3.1ระดับโลกนี้ ซึ่งมนุษย์สามารถเข้าถึงได้ในชาตินี้ คือโบสถ์หรือคริสตจักรนั่นเอง
                                3.2 ระดับโลกหน้า ซึ่งมนุษย์จะเข้าถึงได้ในโลกหลังความตาย คือ สวรรค์ของพระเจ้า ที่ซึ่งมนุษย์จะมีชีวิตเป็นนิรันดร มีแต่ความสุข และไม่ต้องตายอีกเลย
**** ศาสนาคริสต์ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีชาติที่แล้ว ไม่มีชาติหน้ามนุษย์เกิดหนเดียวตายหนเดียว****
                4.หลักบาปกำหนด
                                4.1 มนุษย์มีบาปกำเนิดติดตัว บาปนี้สืบมาจากบรรพบุรุษคู่แรกคือ อาดัมและเอวา ที่ได้ทำบาปครั้งแรกเอาไว้คือ ขโมยผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ามากิน
                                4.2 ชาวคริสต์ทุกคนทุกนิกาย จึงต้องรับศีลล้างบาป(ศีลจุ่ม) เพื่อล้างบาปกำเนิด เป็นศีลแรกของชีวิต

7.เป้าหมายชีวิตของศาสนาคริสต์ : อาณาจักรพระเจ้า การได้มีชีวิตนิรันดรอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าไปดูต่อกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา (http://forum.02dual.com/index.php/topic,5870.0.html)
ไปดูต่อกับ ศาสนาพุทธ (http://forum.02dual.com/index.php/topic,5871.0.html)
ไปดูต่อกับ ศาสนาอิสลาม  (http://forum.02dual.com/index.php/topic,5875.0.html)
ไปดูต่อกับ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  (http://forum.02dual.com/index.php/topic,5873.0.html)