02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

วิชาการ => ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย => ค่ายต่างๆและกิจกรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: แอดมิน~เต้ย~ ที่ 02 มิถุนายน 2011 | 11:24:19 PM

หัวข้อ: มจธ. จัดโครงการ Tour KMUTT เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อให้น้องๆนักเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: แอดมิน~เต้ย~ ที่ 02 มิถุนายน 2011 | 11:24:19 PM
(http://files.unigang.com/userfiles/14837/bann.jpg)

หลักการและเหตุผล
แม้ ว่าปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัย พัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียนภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจัดโครงการ Tour KMUTT เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งความเป็นไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแก่ครูแนะแนวและนักเรียน

3. เพื่อเป็นการวางแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาในการจัดโครงการ
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่  1 ธันวาคม  2554 เวลา 8.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ
1. การสมัครในระบบจะเปิดให้สมัครถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 17.00 น. เป็นวันสุดท้าย

2. ขอสงวนสิทธิ์การปิดระบบรับสมัครก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2554 สำหรับคณะที่มีผู้สมัครเต็มจำนวนที่ประกาศรับ

3. นักเรียน/อาจารย์แนะแนว 1 ท่าน สามารถสมัครได้ 1 คณะเท่านั้น

เปิดรับจำนวนจำกัด (ให้สิทธิ์โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน) ได้แก่


 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 150 คน
คณะวิทยาศาสตร์ 300 คน
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คน
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 100 คน
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 150 คน
 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 200 คน

* หากพบเจอปัญหาในการสมัครรบกวนแจ้งได้ที่อีเมลล์ pldev@kmutt.ac.th โดยวงเล็บไว้ข้างหน้าว่า TOURKMUTT 
 หรือทางโทรศัพท์ 02-470-9416 (เกี่ยวกับเว็บไซต์), 02-470-8348 (เกี่ยวกับรายละเอียดการสมัคร) 
 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) 

http://www.tour.kmutt.ac.th/ (http://www.tour.kmutt.ac.th/)