02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

วิชาการ => ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น => ข้อความที่เริ่มโดย: อ.สุชาต ที่ 19 มกราคม 2011 | 02:12:56 PM

หัวข้อ: แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 online
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สุชาต ที่ 19 มกราคม 2011 | 02:12:56 PM
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2549
เป็นแบบทดสอบ online นะครับ

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/ntstart.php?filename=thm350&sname=%C0%D2%C9%D2%E4%B7%C2&com1=%E2%A4%C3%A7%CA%C3%E9%D2%A7%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9&com2=%B7%D1%A1%C9%D0%A1%C3%D0%BA%C7%B9%A1%D2%C3&cname=2&lname=ntm3.php)  ประกอบด้วยสมรรถภาพ/ความสามารถด้าน
            1. โครงสร้างความรู้
            2. ทักษะกระบวนการ
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/ntstart.php?filename=enm350&sname=%C0%D2%C9%D2%CD%D1%A7%A1%C4%C9&com1=%B7%D1%A1%C9%D0%A1%D2%C3%CA%D7%E8%CD%CA%D2%C3&com2=%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9%B7%D2%A7%C0%D2%C9%D2%E1%C5%D0%A1%C3%D0%BA%C7%B9%A1%D2%C3%A4%D4%B4&cname=2&lname=ntm3.php)  ประกอบด้วยสมรรถภาพ/ความสามารถด้าน
            1. ทักษะการสื่อสาร
            2. ความรู้ทางภาษาและกระบวนการคิด
        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/ntstart.php?filename=mam350&sname=%A4%B3%D4%B5%C8%D2%CA%B5%C3%EC&com1=%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9%A4%C7%D2%C1%E0%A2%E9%D2%E3%A8&com2=%B7%D1%A1%C9%D0%E0%AA%D4%A7%A1%C3%D0%BA%C7%B9%A1%D2%C3&cname=2&lname=ntm3.php)  ประกอบด้วยสมรรถภาพ/ความสามารถด้าน
            1. ความรู้ความเข้าใจ
            2. ทักษะเชิงกระบวนการ
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/ntstart.php?filename=scm350&sname=%C7%D4%B7%C2%D2%C8%D2%CA%B5%C3%EC&com1=%E2%A4%C3%A7%CA%C3%E9%D2%A7%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9&com2=%B7%D1%A1%C9%D0%A1%C3%D0%BA%C7%B9%A1%D2%C3%B7%D2%A7%C7%D4%B7%C2%D2%C8%D2%CA%B5%C3%EC&cname=2&lname=ntm3.php)  ประกอบด้วยสมรรถภาพ/ความสามารถด้าน
            1. โครงสร้างความรู้
            2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/ntstart.php?filename=som350&sname=%CA%D1%A7%A4%C1%C8%D6%A1%C9%D2&com1=%E2%A4%C3%A7%CA%C3%E9%D2%A7%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9&com2=%B7%D1%A1%C9%D0&cname=2&lname=ntm3.php)  ประกอบด้วยสมรรถภาพ/ความสามารถด้าน
            1. โครงสร้างความรู้
            2. ทักษะ

 การรายงานผลการสอบ   จะเสนอในรูปของตารางแสดงผลการตอบข้อสอบของผู้สอบ   โดยแสดงตัวเลือกที่ผู้สอบเลือกตอบและคะแนนที่ได้ และสรุปผลของคะแนนที่ได้รับ  โดยจะรายงานเป็นระดับความรู้ความสามารถของผู้สอบเมื่อเทียบกับคะแนนจุดตัดของวิชานั้นๆ ซึ่งจะรายงานออกมาเป็น 3 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ และดี
  
           ข้อควรคำนึงในการทำข้อสอบ  ผู้สอบควรทำข้อสอบด้วยตัวเองทุกข้อ แล้วดูผลการสอบว่าเป็นอย่างไร ตรวจสอบว่าตนเองทำผิดในข้อใด จากนั้นพิจารณาว่าที่ทำข้อสอบผิดนั้นเนื่องมาจากผู้สอบเข้าใจผิดเรื่องอะไร  แล้วพยายามทำความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ใหม่ให้ถูกต้อง
  
           สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง  เมื่อผู้สอบได้รับทราบผลการสอบของตนเองแล้ว   ควรนำผลไปพิจารณาจุดด้อยของตนเอง แล้วทำการปรับแก้ไขวิธีการในการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระแต่ละวิชา ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   เพื่อความพร้อมในการศึกษาเนื้อหาสาระขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

credit : http://bet.obec.go.th (http://bet.obec.go.th)