02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

วิชาการ => ระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: อ.สุชาต ที่ 19 มกราคม 2011 | 10:20:40 AM

หัวข้อ: แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 และ ป.6
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สุชาต ที่ 19 มกราคม 2011 | 10:20:40 AM
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กดที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าทำแบบทดสอบ   เมื่อทำข้อสอบครบตามจำนวนข้อแล้ว โปรแกรมจะสรุปผลการสอบแล้วรายงานผลทันที

ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2550 ประกอบด้วย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่
             1.1  ภาษาไทย ปีการศึกษา 2550 (http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51start.php?filename=thp351&sname=%C0%D2%C9%D2%E4%B7%C2&com1=%A1%D2%C3%CD%E8%D2%B9%20(6%20%A2%E9%CD)&com2=%A1%D2%C3%E0%A2%D5%C2%B9%20(6%20%A2%E9%CD)&com3=%A1%D2%C3%BF%D1%A7%20%A1%D2%C3%B4%D9%20%E1%C5%D0%A1%D2%C3%BE%D9%B4%20(6%20%A2%E9%CD)&com4=%CB%C5%D1%A1%A1%D2%C3%E3%AA%E9%C0%D2%C9%D2%20(6%20%A2%E9%CD)&com5=%C7%C3%C3%B3%A4%B4%D5%E1%C5%D0%C7%C3%C3%B3%A1%C3%C3%C1%20(6%20%A2%E9%CD)&com6=00&com7=00&cname=1&lname=nt51p3.php)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วยสาระ
            1. การอ่าน
            2. การเขียน
            3. การฟัง การดู และการพูด
            4. หลักการใช้ภาษา
            5. วรรณคดีและวรรณกรรม
        

             1.2  คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2550 (http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51start.php?filename=map351&sname=%A4%B3%D4%B5%C8%D2%CA%B5%C3%EC&com1=%A8%D3%B9%C7%B9%E1%C5%D0%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%20(10%20%A2%E9%CD)&com2=%A1%D2%C3%C7%D1%B4%20(10%20%A2%E9%CD)&com3=%B7%D1%A1%C9%D0%E1%C5%D0%A1%C3%D0%BA%C7%B9%A1%D2%C3%B7%D2%A7%A4%B3%D4%B5%C8%D2%CA%B5%C3%EC%20(10%20%A2%E9%CD)&com4=00&com5=00&com6=00&com7=00&cname=1&lname=nt51p3.php)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วยสาระ
            1. จำนวนและการดำเนินการ
            2. การวัด
            3 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2549
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/ntstart.php?filename=thp650&sname=%C0%D2%C9%D2%E4%B7%C2&com1=%E2%A4%C3%A7%CA%C3%E9%D2%A7%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9&com2=%B7%D1%A1%C9%D0%A1%D2%C3%CA%D7%E8%CD%CA%D2%C3%20(%A1%D2%C3%C3%D1%BA%20-%20%CA%E8%A7%CA%D2%C3)&cname=1&lname=ntp6.php)  ประกอบด้วยสมรรถภาพ/ความสามารถด้าน
            1. โครงสร้างความรู้
            2. ทักษะการสื่อสาร (รับและส่งสาร)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/ntstart.php?filename=enp650&sname=%C0%D2%C9%D2%CD%D1%A7%A1%C4%C9&com1=%B7%D1%A1%C9%D0%A1%D2%C3%CA%D7%E8%CD%CA%D2%C3&com2=%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9%B7%D2%A7%C0%D2%C9%D2%E1%C5%D0%A1%C3%D0%BA%C7%B9%A1%D2%C3%A4%D4%B4&cname=1&lname=ntp6.php)  ประกอบด้วยสมรรถภาพ/ความสามารถด้าน
            1. ทักษะการสื่อสาร
            2. ความรู้ทางภาษาและกระบวนการคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/ntstart.php?filename=map650&sname=%A4%B3%D4%B5%C8%D2%CA%B5%C3%EC&com1=%E2%A4%C3%A7%CA%C3%E9%D2%A7%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9&com2=%B7%D1%A1%C9%D0%E0%AA%D4%A7%A1%C3%D0%BA%C7%B9%A1%D2%C3&cname=1&lname=ntp6.php)  ประกอบด้วยสมรรถภาพ/ความสามารถด้าน
            1. โครงสร้างความรู้
            2. ทักษะเชิงกระบวนการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/ntstart.php?filename=scp650&sname=%C7%D4%B7%C2%D2%C8%D2%CA%B5%C3%EC&com1=%E2%A4%C3%A7%CA%C3%E9%D2%A7%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9&com2=%B7%D1%A1%C9%D0%A1%C3%D0%BA%C7%B9%A1%D2%C3%B7%D2%A7%C7%D4%B7%C2%D2%C8%D2%CA%B5%C3%EC&cname=1&lname=ntp6.php)  ประกอบด้วยสมรรถภาพ/ความสามารถด้าน
            1. โครงสร้างความรู้
            2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

ใช้สำหรับฝึกทำเพื่อวัดผลก่อนเตรียมสอบ Onet ได้ หรือใช้วัดความรู้พื้นฐาน ^_^

การรายงานผลการสอบ   จะเสนอในรูปของตารางแสดงผลการตอบข้อสอบของผู้สอบ   โดยแสดงตัวเลือกที่ผู้สอบเลือกตอบและคะแนนที่ได้ และสรุปผลของคะแนนที่ได้รับ  โดยจะรายงานเป็นระดับความรู้ความสามารถของผู้สอบเมื่อเทียบกับคะแนนจุดตัดของวิชานั้นๆ ซึ่งจะรายงานออกมาเป็น 3 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ และดี
 
           ข้อควรคำนึงในการทำข้อสอบ  ผู้สอบควรทำข้อสอบด้วยตัวเองทุกข้อ แล้วดูผลการสอบว่าเป็นอย่างไร ตรวจสอบว่าตนเองทำผิดในข้อใด จากนั้นพิจารณาว่าที่ทำข้อสอบผิดนั้นเนื่องมาจากผู้สอบเข้าใจผิดเรื่องอะไร  แล้วพยายามทำความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ใหม่ให้ถูกต้อง
 
           สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง  เมื่อผู้สอบได้รับทราบผลการสอบของตนเองแล้ว   ควรนำผลไปพิจารณาจุดด้อยของตนเอง แล้วทำการปรับแก้ไขวิธีการในการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระแต่ละวิชา ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   เพื่อความพร้อมในการศึกษาเนื้อหาสาระขั้นที่สูงขึ้นต่อไป
credit : http://bet.obec.go.th (http://bet.obec.go.th)