02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

วิชาการ => ห้องพักครู => ข้อความที่เริ่มโดย: อ.สุชาต ที่ 14 มกราคม 2011 | 01:10:11 PM

หัวข้อ: แผนการสอนฟิสิกส์ ม.4
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สุชาต ที่ 14 มกราคม 2011 | 01:10:11 PM
แผนการสอนฟิสิกส์ ม.4

แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1  (ฟิสิกส์) รหัสวิชา ว 34101 (http://www.ziddu.com/download/13389203/Physics_M_4_1.rar.html)
โดย  นายบันทึก  บัวแย้ม   ตำแหน่ง ครู  คศ. 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านตรวจ  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  บทนำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แรง  มวล และ การเคลื่อนที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
credit : คนโนนนารายณ์  http://www.zone-it.com/156832 (http://www.zone-it.com/156832)แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 41101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 (http://www.ziddu.com/download/13389204/plan_Physics_M41.rar.html)
โดย  นางสาวนัณฑณา   นาตรีชน   ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
"การเคลื่อนที่และพลังงาน"
หน่วยที่ 1 การเคลื่อนที่
หน่วยที่ 2 สนามของแรง
หน่วยที่ 3 คลื่น
หน่วยที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

credit : จำเวปที่ได้มาไม่ได้ละครับ ^^
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน     รหัสวิชา ว 31102 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552 (http://www.ziddu.com/download/13389562/plan_Physics_M42.rar.html)
ผู้สอน นางสาวขวัญฤทัย   ตรีคง
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
แผน 1 กัมมันตภาพรังสี
แผน 2 ครึ่งชีวิต
แผน 3 ประโยชน์และโทษกัมมันตภาพรังสี
แผน 4 รังสีกับมนุษย์
แผน 5 พลังงานนิวเคลียร์
แผน 6 แรงและสนามของแรง
แผน 7 แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
แผน 8 ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
แผน 9 ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
แผน 10 สนามไฟฟ้า
แผน 11 สนามโน้มถ่วง
credit : จำเวปที่ได้มาไม่ได้ละครับ ^^
หัวข้อ: Re: แผนการสอนฟิสิกส์ ม.4
เริ่มหัวข้อโดย: krujoyy ที่ 18 มกราคม 2011 | 11:24:13 AM
ขอบคุณมากค่ะ thank2
หัวข้อ: Re: แผนการสอนฟิสิกส์ ม.4
เริ่มหัวข้อโดย: ultranine ที่ 17 มีนาคม 2011 | 07:51:17 PM
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: แผนการสอนฟิสิกส์ ม.4
เริ่มหัวข้อโดย: jennynajah ที่ 18 มกราคม 2013 | 10:23:49 AM
ขอบคุณค่ะ
หัวข้อ: Re: แผนการสอนฟิสิกส์ ม.4
เริ่มหัวข้อโดย: potchu ที่ 11 มิถุนายน 2013 | 10:40:21 PM
ขอบคุณคราบ :Cartoon-20: