View full version: ธรรมะ
 1. เมื่อไรเดินอย่างมีสติเรียกว่าเดินจงกรม
 2. อุบายสู้กาม โดย คุณสันตินันท์
 3. เราคิด หรือ จิตคิด?
 4. การภาวนาไม่ต้องรีบร้อน แต่ต้องสม่ำเสมอ
 5. วิปัสสนูปกิเลส เกิดจากสมาธิไม่พอ จิตไม่ตั้งมั่น
 6. ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอา จงใจจะรู้ทำให้เครียด
 7. มีภพทีไร มีทุกข์ทุกที
 8. สติที่รู้กายรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐาน สติที่รู้อารมณ์อื่นๆเรียกว่าสติธรรมดา
 9. วิธี ดูกาย ดูเวทนา ดูจิต
 10. วิปัสสนาคือ เห็นกายเห็นใจ (รูปนาม) เป็นไตรลักษณ์
 11. ขันธ์ ๕ นั้นไม่มีตัวเราอยู่แล้ว ไม่ต้องหาทางละอัตตาตัวตน ตัวตนไม่มี
 12. จุดอ่อนของฆราวาส คือ ไม่อดทน และไม่ต่อเนื่อง
 13. ข้อแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับคนปฏิบัติไม่เป็น
 14. จิตเศร้าหมอง จะภาวนาอย่างไร?
 15. เราฝึกให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมา เป็นของชั่วคราวทั้งสิ้น
 16. คิดถึงสภาวธรรมก็แค่สัญญา ไม่มีสภาวธรรมรองรับ ไม่มีวันเกิดมรรคผล
 17. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของนักปฏิบัติบางท่าน
 18. พวกเราต้องอดทน โดยเฉพาะอดทนต่อความอยากได้ผล
 19. การดูกาย
 20. มีวิหารธรรมไว้อันหนึ่ง แล้วก็คอยรู้ทันจิตไป
 21. เราสาวกพระพุทธเจ้านะ ไม่ใช่สาวกอาจารย์
 22. เราอยากได้โลกธรรมด้านดีฝ่ายเดียว ใจเราจึงไม่เป็นกลางต่อโลกธรรมด้านเสื่อม
 23. มันไม่ได้เพราะอยาก มันได้เพราะหมดอยากต่างหาก
 24. ภาวนาแล้วสงสัย ควรทำอย่างไร?
 25. สติปัฏฐาน ๔ เหมือนทางเดินขึ้นเขา แต่มีทางขึ้นได้หลายทางสำหรับแต่ละบุคคล
 26. จิตปรุงแต่งไม่มีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่เราไปปรุงแต่งต่อ
 27. สิ่งทั้งหลายชั่วคราว เป็นไปตามเหตุ ไม่ใช่ตามที่เราสั่ง
 28. เราเกิดมาทำไม?
 29. ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัด ไม่ได้อยู่กับพระ ธรรมะอยู่ที่ตัวของเราเอง
 30. อริยสัจจ์ ๔ ความจริงของพระอริยเจ้าทั้งหลาย เริ่มด้วยการรู้ทุกข์
 31. ถ้าไม่ทำในรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ กำลังจะไม่พอในการรู้สึกตัวระหว่างวัน
 32. วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่น มีสัมมาสมาธิ มี ๒ วิธี
 33. วิปัสสนาต้องเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์
 34. ภาวนาแล้วเสื่อม
 35. จิตปภัสสรไม่ได้หมายความว่าจิตบริสุทธิ์
 36. มีเครื่องอยู่ของจิตไว้อันหนึ่งนะ ถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมั่น
 37. อสังขตะมีเพียงสิ่งเดียว คือ นิพพาน
 38. ความจริงของกายคือไตรลักษณ์ ความจริงของจิตคือไตรลักษณ์
 39. คนชอบยุ่งกับเรื่องของคนอื่น
 40. การเตรียมตัวตายทำอย่างไร
 41. งานทางธรรมคือการเรียนรู้โลก จนเข้าใจโลกอย่างแจ่มแจ้ง
 42. เราไม่ได้สู้กับอะไร เราสู้กับความเห็นผิดของตัวเอง
 43. การปฎิบัติธรรมจริง ๆ แล้วคือการเรียนรู้ตัวเอง
 44. การปฏิบัติธรรมคล้ายขับรถ บางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่ง บางเวลาก็เหยียบเบรก
 45. เรียนธรรมะอย่างนักวิจัย เลือกตัวอย่างมาศึกษาเพื่อเข้าใจทั้งหมด
 46. การปฎิบัติธรรมไม่ใช่มุ่งจะเอาให้ได้ จะทำให้ได้ แต่มุ่งเรียนให้เห็นความจริง
 47. ปฎิบัติหรือไม่ปฎิบัติ ดูว่ามีสติหรือขาดสติ
 48. บนความไม่แน่นอนนี้ สิ่งที่จะช่วยเราได้คือธรรมะ
 49. ถ้ามีสติ จากไม่มีศีลก็มีศีล จากไม่มีสมาธิก็มีสมาธิ จากไม่มีปัญญาก็มีปัญญา
 50. ไม่พักและไม่เพียร คืออะไร?

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal