View full version: ธรรมะ
 1. ธรรมะคาเฟ่ดอทคอม
 2. ไม่มีอะไรเป็นศัตรูของเราเท่ากับกิเลสในใจเราเอง
 3. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน
 4. ภัยของสังสารวัฏ
 5. ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญสติ (แนวหลวงพ่อเทียน) ที่ วัดป่าสุคะโต
 6. วิปัสสนาเลยการคิด แต่บางคนต้องอาศัยการคิดกระตุ้นให้จิตเดินปัญญา
 7. สมาธิ มี ๒ แบบ
 8. ขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสังฆทานโอสถ ณ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
 9. รำลึกถึงหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 10. หน้าที่ชาวพุทธ
 11. สัญญา กับ ปัญญา
 12. ความสุขเป็นทุกข์อย่างหนึ่งนะ
 13. ปล่อยวางได้เพราะรู้ความเป็นจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้ง
 14. ใครถนัดกรรมฐานอะไรก็เอาอันนั้นแหละ ไม่ผิดหรอก
 15. สภาวะธรรมเพียงคู่เดียวก็เพียงพอที่จะรู้สึกตัวได้ทั้งวัน
 16. อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนา
 17. ถ้าภาวนาแล้วอยากได้จะไม่ได้
 18. อุบายวิปัสสนา (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
 19. สัมมาสมาธิแท้ๆ จะเกิดธาตุรู้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง
 20. สติคือความระลึกได้
 21. ธรรมะไม่ยากนะ ถ้าเป็นผู้แสดงยาก แต่เป็นคนดูเฉยๆ ไม่ยาก
 22. เบื่อเพราะปัญญาหรือโทสะ
 23. หลวงพ่อสอนหลักของการปฎิบัติให้
 24. กฎของธรรมะ
 25. อุปาทานขันธ์เป็นทุกข์
 26. ทำอย่างไรจะเลิกฟุ้งซ่านได้ โดย ดังตฤณ
 27. จิตที่เป็นกุศลมี ๒ ระดับ
 28. กรรมฐานไม่สำคัญที่รูปแบบ แต่สำคัญที่เนื้อหา คือการเห็นไตรลักษณ์ของกายใจ
 29. การเจริญวิปัสสนาสำหรับ สมถยานิก (๒/๒)
 30. การเจริญวิปัสสนาสำหรับ สมถยานิก (๑/๒)
 31. วิปัสสนาไม่ใช่การรู้กายรู้ใจ แต่รู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจ
 32. เนื้อคู่มีจริงหรือไม่? โดย ดังตฤณ
 33. ศีลเป็นปัจจัยให้ถึงนิพพาน
 34. เจาะใจ - ดร.วรภัทร์
 35. ฆราวาสชอบเว้นวรรคการปฎิบัติ ทำวันสองวันแล้วเลิก
 36. ทำไมหลวงพ่อจึงภาวนาเร็ว
 37. ถ้าไม่มีศีล ก็ไม่มีสมาธิ
 38. นาทีทองของสังสารวัฏ
 39. เข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนาม
 40. กิเลสเหมือนไฟไหม้บ้าน
 41. เพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายแล้วคลายความยึดถือ
 42. เราคอยย้ำตัวเราว่ามีตัวเราอยู่ตลอดเวลา
 43. วันหนึ่งเห็นความจริงของกายของใจ ก็ปล่อยวาง มีความสุข
 44. ยิ่งรีบร้อนยิ่งไม่ได้
 45. ยากมากที่จะเห็นจิตเกิดดับ ต้องอาศัยรู้เจตสิกอาศัยรู้ความรับรู้ทางอายตนะ
 46. มีปัญญาดีคือเข้าใจอริยสัจจ์
 47. วิปัสสนาแท้ๆ ต้องเห็นสันตติขาด หรือ ฆนะแตก
 48. มีศีล ต้องมีเจตนางดเว้นการทำบาปทางกายทางวาจา
 49. รู้ด้วยใจ ตายแล้วความรู้นี้ไม่หาย
 50. จับหลักให้แม่นแล้วใช้ความสังเกตเอา

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal