View full version: ธรรมะ
 1. จิตไหลไปกับกิเลสง่ายๆ พอรู้อีกทีก็ทำผิดไปเสียแล้ว
 2. เราต้องหลอมรวมการปฏิบัติเข้ากับชีวิตจริงให้ได้
 3. ไม่มีเวลาภาวนา จะทำอย่างไร?
 4. การดูจิต ๓ ระยะ
 5. ธรรมะจากพระอาจารย์มั่น : นิโรธของพระอริยะเจ้า ***แนะนำ***
 6. วิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง
 7. ยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้น
 8. ภาวนาเล่นๆแบบจริงจัง
 9. พระอาจารย์วันชัยแห่งภูสังโฆ พระดี ที่หลวงตามหาบัวฯ บอกว่า "ครองแต่ธรรมเต็มหัวใจ"
 10. พระอรหันต์ ก็เป็นธรรมชาติ ธรรมดา
 11. ปปัญจธรรม ธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้า
 12. ธรรมะ คือ ธรรมดา
 13. พระโสดาบันมีศีลบริบูรณ์เพราะสติดี
 14. ความทุกข์และกิเลส เกิดตอนเผลอเท่านั้น
 15. ศัตรูของการทำวิปัสสนา
 16. การปฎิบัติธรรมข้ามภพข้ามชาติ ไม่หายไปไหน
 17. ภาวนาแล้วยังดิ้นรน เพราะยังมีตัวกู
 18. ชาวพุทธที่แท้จริง ต้องเจริญปัญญา
 19. การปฎิบัติ คือรู้ทันจิตที่ปรุงแต่ง
 20. ภาวนาต้องเข้าถึงจิตถึงใจ
 21. ทำอย่างไรปัญญาจะเกิด?
 22. ธรรมะไม่ยาก แต่ต้องตั้งใจจริงและจริงใจ
 23. ชีวิตเป็นของชั่วคราว หมดแล้วหมดเลย
 24. ทุกสิ่งที่เข้าไปยึดถือเผ็ดร้อน
 25. ทำไมภาวนาแล้วเสื่อม
 26. มีปัญญารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนั้นแหละอริยมรรค
 27. ความสุขอยู่ที่ไหน?
 28. อาสาฬหบูชา : ปฐมแสงธรรมของพระพุทธศาสนา
 29. ฆราวาสมีจุดอ่อนที่สมาธิน้อยไป จิตไม่ค่อยตั้งมั่น
 30. คนเราแสวงหาความพ้นทุกข์ด้วยการดิ้นรนปรุงแต่ง ๓ แบบ
 31. วิธีการหัดแยกธาตุแยกขันธ์
 32. เราต้องอยู่กับโลกอย่างรู้ทัน
 33. เพราะไม่ยอมรับความจริงจึงดิ้นรน ดิ้นรนจึงทุกข์
 34. จิตใจเราตกเป็นทาสของความอยากอยู่ตลอดเวลา
 35. วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู
 36. จิตกับใจ ฌานกับสมาธิ
 37. การรักษาศีล ๕ สำคัญมาก จะทำให้จิตตั้งมั่น มีสมาธิได้ง่าย
 38. วันใดที่เห็นว่ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจะพ้นทุกข์
 39. ภาวนาเป็นแล้วจะสงบแต่ร่าเริง
 40. จิตมีธรรมชาติคิดตลอดเวลา เรามีหน้าที่คอยรู้ทัน
 41. เรารู้ว่ากายใจเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง แต่ทำไมเรายังยึดติดอยู่?
 42. คุณภาพของจิตที่ไปรู้กายรู้ใจสำคัญมากกว่ารูปแบบกริยาท่าทาง
 43. เรียนรู้สิ่งที่ผิด แล้ววันหนึ่งจะพบสิ่งที่ถูกอยู่ต่อหน้าต่อตา
 44. อย่าดัดแปลงจิต เพราะใจปกติของเราเหมาะสมที่สุดสำหรับการปฎิบัติธรรม
 45. การปฏิบัติถ้าสติตัวจริงเกิด จะเร่งกว่านั้นไม่ได้แล้ว
 46. โยนิโสมนสิการ
 47. ใจที่เข้าถึงความเป็นกลางจะเลิกดิ้น ใจที่ไม่ดิ้นใกล้กับมรรคผลนิพพาน
 48. การออกปฏิบัติธรรมในสมัยแรกๆ ของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
 49. ปัญญามี ๓ ขั้น
 50. สุกขวิปัสสกะเหมือนซำเหมาทัวร์

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal