View full version: ธรรมะ
 1. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ความฟุ้งซ่านกับการภาวนา
 2. วิธีหัดเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์
 3. วิปลาส
 4. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์
 5. ฆราวาสเห็นทุกข์โทษของกามยาก
 6. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : พุทโธทั้งวันจะบรรลุธรรมได้หรือไม่
 7. ทุกข์นานเพราะคิดซ้ำ
 8. เจริญปัญญาได้แล้ว ต้องภาวนาให้จริงจัง
 9. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง
 10. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่
 11. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาดีหรือไม่ดีดูอย่างไร?
 12. ปัญญาหรือวิปัสสนูปกิเลส
 13. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน?
 14. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : หนี้
 15. อุปาทานขันธ์
 16. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 29 ม.ค. 2555
 17. เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์ แต่ให้เห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์
 18. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ
 19. อยากเจริญมรรคทำอยางไร ?
 20. อย่าประคองจิตรักษาความตั้งมั่น
 21. พูดธรรมะโดยไม่จำเป็นก็ผิดศีล
 22. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบ
 23. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วรู้สึกตัวเองเลวจึงท้อ
 24. จงใจแยกธาตุขันธ์ไม่ได้ ต้องปฎิบัติมาตามลำดับ
 25. เราฝึกกรรมฐานเพื่อสังเกตจิต
 26. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์
 27. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ม.มหาสารคราม และ โรงพยาบาลสุรินทร์
 28. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ
 29. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : สติในยามฉุกเฉิน
 30. ร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ 24 ก.พ. 2555
 31. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วชอบคิดสอนตัวเอง (พวกคิดมาก)
 32. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นชีวิตเหมือนมายา
 33. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : เมื่อต้องคลุกคลีกับสังคมและจิตหลงเพลินชอบพูดธรรมะ
 34. สมาธิที่รู้เห็นสิ่งภายนอกไม่เป็นไปเพื่อเกิดปัญญา
 35. มีสติรักษาใจ จะมีศีลโดยอัตโนมัติ
 36. ไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้
 37. รักษาศีลให้รักษาที่ใจ
 38. ทำไมภาวนาไม่ก้าวหน้า?
 39. สิ่งที่ผิดมี ๒ อันเท่านั้น คือ เผลอ กับ เพ่ง
 40. ดูรูปนามแสดงละคร
 41. ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจึงจะเป็นวิปัสสนา
 42. เมื่อใจต่อต้านการทำในรูปแบบ
 43. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ข้ามเวทนา(ความปวด)ไม่ได้เสียที
 44. จิตมีกิเลสให้รู้ทัน
 45. รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่าน จิตจะตั้งมั่น
 46. อยากมีสมาธิง่าย ต้องสำรวมอินทรีย์
 47. ตราบใดยังหลงเพลินกับความสุขทางโลก ยังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพาน
 48. การไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนขึ้นภูเขา ขึ้นได้รอบทิศทาง
 49. การปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นๆ
 50. คนใจร้อน ให้ดูจิตที่เคลื่อนไหว

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal