View full version: ธรรมะ
 1. V-Clip : ทำอย่างไรให้มีโยนิโสมนสิการ
 2. อานาปานสติ (ตอนที่ ๒) ทำสมาธิ อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก
 3. V-Clip : ภาวนาแล้วจิตไปติดความนิ่งไม่เจริญปัญญา
 4. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑) ทำสมาธิ อย่าให้เคลิ้ม
 5. ไม่แน่ใจว่ากดหรือไม่
 6. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติในรูปแบบๆไหนที่เหมาะสมกับเรา?
 7. พระโปฐิละ : พระใบลานเปล่า
 8. ภาวนามีแต่หลงกับรู้สลับกันทั้งวัน
 9. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ความฟุ้งซ่านกับการภาวนา
 10. วิธีหัดเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์
 11. วิปลาส
 12. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์
 13. ฆราวาสเห็นทุกข์โทษของกามยาก
 14. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : พุทโธทั้งวันจะบรรลุธรรมได้หรือไม่
 15. ทุกข์นานเพราะคิดซ้ำ
 16. เจริญปัญญาได้แล้ว ต้องภาวนาให้จริงจัง
 17. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง
 18. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่
 19. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาดีหรือไม่ดีดูอย่างไร?
 20. ปัญญาหรือวิปัสสนูปกิเลส
 21. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน?
 22. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : หนี้
 23. อุปาทานขันธ์
 24. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 29 ม.ค. 2555
 25. เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์ แต่ให้เห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์
 26. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ
 27. อยากเจริญมรรคทำอยางไร ?
 28. อย่าประคองจิตรักษาความตั้งมั่น
 29. พูดธรรมะโดยไม่จำเป็นก็ผิดศีล
 30. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบ
 31. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วรู้สึกตัวเองเลวจึงท้อ
 32. จงใจแยกธาตุขันธ์ไม่ได้ ต้องปฎิบัติมาตามลำดับ
 33. เราฝึกกรรมฐานเพื่อสังเกตจิต
 34. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์
 35. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ม.มหาสารคราม และ โรงพยาบาลสุรินทร์
 36. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ
 37. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : สติในยามฉุกเฉิน
 38. ร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ 24 ก.พ. 2555
 39. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วชอบคิดสอนตัวเอง (พวกคิดมาก)
 40. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นชีวิตเหมือนมายา
 41. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : เมื่อต้องคลุกคลีกับสังคมและจิตหลงเพลินชอบพูดธรรมะ
 42. สมาธิที่รู้เห็นสิ่งภายนอกไม่เป็นไปเพื่อเกิดปัญญา
 43. มีสติรักษาใจ จะมีศีลโดยอัตโนมัติ
 44. ไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้
 45. รักษาศีลให้รักษาที่ใจ
 46. ทำไมภาวนาไม่ก้าวหน้า?
 47. สิ่งที่ผิดมี ๒ อันเท่านั้น คือ เผลอ กับ เพ่ง
 48. ดูรูปนามแสดงละคร
 49. ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจึงจะเป็นวิปัสสนา
 50. เมื่อใจต่อต้านการทำในรูปแบบ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal