View full version: ธรรมะ
 1. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานติดสมถะ และกรรมฐานจากการกวาดบ้าน
 2. ธรรมดาที่สุด ดีที่สุด
 3. V-Clip : หลวงพ่อชี้แนะการภาวนา (เหมาะสำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่)
 4. การทำวิปัสสนา จะแยกโดยธาตุ โดยขันธ์ โดยอายตนะ ก็ได้
 5. การภาวนาให้ลอกเปลือกตัวเองออกมา
 6. V-Clip : ภาวนาแบบหัวใจเด็ก
 7. ร่วมบูรณะวัดบางปลาหมอ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 8. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๘) สรุปอานาปานสติ สำหรับฆราวาสคนเมือง (จบ)
 9. V-Clip : ทำสมาธิอยู่แล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไป
 10. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๗) สรุปอานาปานสติ กรรมฐานสำหรับมหาบุรุษ
 11. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๖) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ
 12. V-Clip : เผลอ(หลง)นานจะแก้ยังไง
 13. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๕) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญาควบสมาธิ
 14. V-Clip : วิธีพัฒนาปัญญา
 15. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๔) สรุปอานาปานสติสำหรับสมถยานิก (สมาธินำปัญญา)
 16. V-Clip : การเข้าฌาน
 17. สติคือความระลึกได้โดยไม่ได้จงใจระลึก
 18. ถ้าสงสัยว่าได้มรรคผล ให้ดูกิเลส
 19. นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา
 20. V-Clip : แยกธาตุแยกขันธ์
 21. V-Clip : ภาวนาแล้วไม่หายโกรธ
 22. คำสอนพระพุทธเจ้า ช่วยให้เราอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์
 23. V-Clip : เคล็ดลับในการทำสมาธิ
 24. ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น เรียนรู้กายใจตัวเองให้มาก
 25. V-Clip : ภาวนาแล้วเห็นนิมิต
 26. รู้สภาวะแล้ว จิตยินดียินร้ายให้รู้ทันอีก
 27. V-Clip : การวัดความก้าวหน้าในการภาวนา
 28. การภาวนาสู้กับความหลงผิดของตัวเอง
 29. ธรรมะเริ่มด้วยความมักน้อย และ สันโดษ
 30. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานข้อพึงระวังของนักภาวนา
 31. ธรรมะจะสามัคคีโค่นล้มกิเลสได้ ต้องอาศัยสมาธิ
 32. V-Clip : คำแนะนำในการภาวนาสำหรับคนทำงาน
 33. ศีล สมาธิ ปัญญาต้องรวมกันเป็นหนึ่ง จึงจะสู้กิเลสไหว
 34. V-Clips : นักภาวนาต้องมีความอดทน
 35. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๓) ฝึกอานาปานสติมีฤทธิ์ได้
 36. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๒) ดูจิตด้วยอานาปานสติ
 37. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๑) การเจริญปัญญาสำหรับสุกขวิปัสสโก
 38. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๐) ถ้าทำสมาธิไม่เป็น ให้เจริญปัญญาไปเลย
 39. V-Clip : การดูจิตที่โกรธ
 40. อานาปานสติ (ตอนที่ ๙) เดินปัญญาในฌาน
 41. อานาปานสติ (ตอนที่ ๘) เดินปัญญาในอุปจารสมาธิ
 42. อานาปานสติ (ตอนที่ ๗) ทำฌานด้วยอาปานสติ
 43. อานาปานสติ (ตอนที่ ๖) ลมหายใจ ต้องลงไปที่ท้อง
 44. อานาปานสติ (ตอนที่ ๕) ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจ
 45. V-Clip : ปฎิบัติธรรมคืออะไร ต้องไปเข้าคอร์สหรือไม่?
 46. อนัตตา ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลย
 47. อานาปานสติ (ตอนที่ ๔) อานาปานสติ คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
 48. วิธีภาวนาเมื่อเครียด
 49. V-Clip : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์ 2
 50. อานาปานสติ (ตอนที่ ๓) ทำสมาธิ ทำด้วยความรู้สึกตัว

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal