View full version: ธรรมะ
 1. ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
 2. โครงการจัดตั้งห้อง RCU โรงพยาบาลศูนย์อุดร - อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี หลวงปู่จันทร์ศรี วัดโพธิสมภรณ์
 3. อุปัตติภพและกัมมภพ
 4. ร่วมสร้างสถานีวิทยุ-บูรณะสวนแสงธรรมในกองบุญ “ผ้าป่าเพื่อสวนแสงธรรม” ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 5. การภาวนาของ อ.สุรวัฒน์ จากเริ่มต้นจนได้พบหลวงพ่อปราโมทย์
 6. การเจริญสติคือการเอาความจริงให้จิตดู
 7. ฝึกใจให้เป็นพระ ไม่ใช่แค่ใจเทพ ใจพรหม
 8. ศีลทำให้กายวาจาเรียบร้อยตามธรรมชาติของแต่ละคน
 9. การภาวนาต้องทำเอาเอง ไม่มีของฟลุ๊ค
 10. สุขทุกข์ล้วนของชั่วคราว
 11. ศีลที่พระอริยะชมเชย
 12. ปฏิบัติด้วยฉันทะ
 13. ให้พรคือให้กำลังใจทำความดี แต่ความดีให้กันไม่ได้ ต้องทำเอง
 14. ธรรมะพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงคนได้ในเดือนสองเดือน
 15. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์
 16. หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ ไม่ใช่การละ
 17. สิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง คือ สมถะและวิปัสสนา
 18. ทางวิปัสสนา (๒๗) ถ้าฝึกด้วยการบริกรรมพุทโธ ให้บริกรรมพุทโธแล้วรู้ทันจิต
 19. ทางวิปัสสนา (๒๖) ดูจิตไม่ได้ ให้ดูกาย ดูกายไม่ได้ ให้ทำความสงบ
 20. ทางวิปัสสนา (๒๕) เมื่อเป็นคนหงุดหงิดง่าย ให้คอยรู้ทันความหงุดหงิด
 21. ทางวิปัสสนา (๒๔) สำหรับผู้ครองเรือน
 22. ทางวิปัสสนา (๒๓) ถ้ามีเหตุขันธ์ก็เกิดสืบทอดไป ถ้าไม่มีเหตุขันธ์ก็ไม่เกิดสืบทอดไป
 23. ดูจิตแล้วเครียด
 24. ที่ยังแบกขันธ์อยู่เพราะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์
 25. ทางวิปัสสนา (๒๒) ถลำรู้ก็คือจิตไม่มีสมาธิ / ดูจิต คือการดูความเคลื่อนไหวของจิต
 26. ทางวิปัสสนา (๒๑) การรู้สึกตัวในชีวิตประจำวัน กับการทำรูปแบบ
 27. ทางวิปัสสนา (๒๐) ฝึกให้จิตตั้งมั่น แล้วแยกธาตุแยกขันธ์ เป็นต้นทางของวิปัสสนา
 28. ทางวิปัสสนา (๑๙) การปฏิบัติอาจดูเหมือนยาก แต่ถ้าได้ลองลงมือทำแล้ว ต่อไปจะง่าย
 29. ทางวิปัสสนา (๑๘) รักหวงแหนในสิ่งใด ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น
 30. ทางวิปัสสนา (๑๗) เห็นไตรลักษณ์ของกายใจ นี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์
 31. ทางวิปัสสนา (๑๖) หากภาวนาไม่ถูก มิจฉาทิฎฐิก็เกิดขึ้นได้
 32. ทางวิปัสสนา (๑๕) สิ่งที่พระอรหันต์เห็น
 33. ผัสสะที่รุนแรงเป็นครูสอนธรรมะที่ดีที่สุด
 34. ทางวิปัสสนา (๑๔) เมื่อหมดความยึดถือในกายในใจได้ คือ พระอรหันต์
 35. ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามต่อหน้าต่อตา จึงจะเป็นวิปัสสนา
 36. ทางวิปัสสนา (๑๓) เมื่อล้างความเห็นว่ามีตัวมีตนได้ จะเป็นพระโสดาบัน
 37. วิธีปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้
 38. กรรมส่งผลให้เราเจออย่างนี้ แต่เราตัดสินใจอย่างไรเป็นกรรมใหม่ของเรา
 39. ทางวิปัสสนา (๑๒) เมื่อแยกธาตุแยกขันธ์ได้ จะเห็นว่าไม่มีตัวเรา ไม่มีคน
 40. ทางวิปัสสนา (๑๑) เมื่อแยกกายกับจิตได้ ให้อดทนฝึกต่อไปจะแยกเวทนาและสังขารได้
 41. ทางวิปัสสนา (๑๐) เมื่อมีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นแล้ว ให้หัดแยกกายกับใจ
 42. ทางวิปัสสนา (๙) ฝึกสมาธิชนิดมีจิตตั้งมั่นเพื่อให้ถึงขั้นเจริญปัญญา
 43. ขอเชิญร่วมบุญเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า
 44. ทางวิปัสสนา (๘) สมาธิสงบทำเพื่อพักผ่อน สมาธิจิตตั้งมั่นทำเพื่อเจริญปัญญา
 45. ทางวิปัสสนา (๗) สมาธิมีสองชนิด ฝึกเพื่อวัตถุประสงค์คนละอย่างกัน
 46. ทางวิปัสสนา (๖) จุดเริ่มต้นของการฝึกเจริญปัญญา
 47. ทางวิปัสสนา (๕) ความจริงตัวเราไม่มี มีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวเรา
 48. การปฏิบัติต้องต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 49. บรรลุธรรมเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์
 50. อยู่ตรงไหน ก็ปฏิบัติตรงนั้น

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal