View full version: ธรรมะ
 1. พลังขับเคลื่อนชีวิต
 2. กรรมอะไรทำให้ปวดประจำเดือนมากเป็นพิเศษ?
 3. ทำยังไงจะรู้ทันว่าจิตไปคิดได้เร็ว
 4. เหตุที่ อ.สุรวัฒน์ เจริญในธรรม
 5. อานาปานสติ
 6. ยอมรับความจริงได้จะทุกข์น้อยลง
 7. วิธีดูความฟุ้งซ่านให้หายไป
 8. ชีวิตเป็นทุกข์เพราะไม่รู้ว่าสติอยู่ตรงไหน
 9. ปัจจุบันขณะ ปัจจุบันสันตติ
 10. ความรู้ตัวทั่วพร้อม
 11. เพ่งขันธ์ ยังไม่เป็นวิปัสสนา
 12. โอกาสมักเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาด
 13. การเลือกคบคนแบบใด ก็เท่ากับเลือกใจแบบนั้นด้วย
 14. ดับไฟในครัวเรือน ดับไฟในอบาย
 15. ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆคือ ‘เรื่องใหญ่ที่สุด’ ในชีวิตคู่
 16. แยกธาตุ
 17. จิตเรียกว่าวิญญาณขันธ์ เพราะหยั่งรู้ลงใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
 18. สติปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนจิตออกจากกองทุกข์
 19. เริ่มหัดภาวนา อย่าไปยุ่งหรือดัดแปลงสัญญาขันธ์
 20. ต้องซ้อมแยกธาตุแยกขันธ์
 21. ทุกข์ในศาสนาพุทธ
 22. คำว่า “อารมณ์” ในพระพุทธศาสนา หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้
 23. ได้จิตผู้รู้แล้ว มาเดินปัญญา
 24. ขันธ์และอุปาทานขันธ์
 25. เผลอไปรู้ทัน เพ่งไปรู้ทัน ฝึกเรื่อยๆตัวรู้จะเด่น
 26. ได้ความรู้สึกตัว ยังไม่ถึงการเจริญวิปัสสนา
 27. อธิจิตตสิกขา
 28. ทุกขอริยสัจ
 29. รู้ คือจุดเริ่มต้นของการเดินปัญญา
 30. ไม่พักไม่เพียร
 31. เห็นโลกเป็นสองมิติ (แบนราบ)
 32. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม AIA สิงหาคม ๒๕๕๖
 33. รู้นี่ล่ะ เป็นกลาง
 34. ทาน ศีล สมาธิ วิปัสสนา นิพพาน
 35. ได้รับคำชมที่ไม่จริงแล้วพอง ได้รับคำติที่จริงแล้วแฟบ
 36. ‘มรณสติ’ ไม่ได้เจริญยากอย่างที่คิด
 37. ผิดสองอย่าง
 38. เพราะหลุดพ้น จึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว
 39. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ศาลาลุงชิน ธันวาคม ๒๕๕๔
 40. จะเป็นวิปัสสนาได้ ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม
 41. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จังหวัดเชียงราย มกราคม ๒๕๕๕
 42. เผลอ เพ่ง
 43. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ศาลาลุงชิน สิงหาคม ๒๕๕๖
 44. ขณะที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง
 45. พระโสดาบันจะเห็นว่าไม่อะไรที่เป็นตัวเราถาวร
 46. บรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นอนิจจัง หรือทุกขัง หรืออนัตตา ของจิต
 47. การบรรลุธรรมของพระอานนท์
 48. ดูรูปกับดูนามนั้น ดูเป็นปัจจุบันไม่เหมือนกัน
 49. คนชอบธรรมะมักปล่อยให้คนชั่วได้ใจหรือ?
 50. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พฤศจิกายน ๒๕๕๔

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal