View full version: ธรรมะ
 1. ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆคือ ‘เรื่องใหญ่ที่สุด’ ในชีวิตคู่
 2. แยกธาตุ
 3. จิตเรียกว่าวิญญาณขันธ์ เพราะหยั่งรู้ลงใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
 4. สติปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนจิตออกจากกองทุกข์
 5. เริ่มหัดภาวนา อย่าไปยุ่งหรือดัดแปลงสัญญาขันธ์
 6. ต้องซ้อมแยกธาตุแยกขันธ์
 7. ทุกข์ในศาสนาพุทธ
 8. คำว่า “อารมณ์” ในพระพุทธศาสนา หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้
 9. ได้จิตผู้รู้แล้ว มาเดินปัญญา
 10. ขันธ์และอุปาทานขันธ์
 11. เผลอไปรู้ทัน เพ่งไปรู้ทัน ฝึกเรื่อยๆตัวรู้จะเด่น
 12. ได้ความรู้สึกตัว ยังไม่ถึงการเจริญวิปัสสนา
 13. อธิจิตตสิกขา
 14. ทุกขอริยสัจ
 15. รู้ คือจุดเริ่มต้นของการเดินปัญญา
 16. ไม่พักไม่เพียร
 17. เห็นโลกเป็นสองมิติ (แบนราบ)
 18. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม AIA สิงหาคม ๒๕๕๖
 19. รู้นี่ล่ะ เป็นกลาง
 20. ทาน ศีล สมาธิ วิปัสสนา นิพพาน
 21. ได้รับคำชมที่ไม่จริงแล้วพอง ได้รับคำติที่จริงแล้วแฟบ
 22. ‘มรณสติ’ ไม่ได้เจริญยากอย่างที่คิด
 23. ผิดสองอย่าง
 24. เพราะหลุดพ้น จึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว
 25. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ศาลาลุงชิน ธันวาคม ๒๕๕๔
 26. จะเป็นวิปัสสนาได้ ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม
 27. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จังหวัดเชียงราย มกราคม ๒๕๕๕
 28. เผลอ เพ่ง
 29. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ศาลาลุงชิน สิงหาคม ๒๕๕๖
 30. ขณะที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง
 31. พระโสดาบันจะเห็นว่าไม่อะไรที่เป็นตัวเราถาวร
 32. บรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นอนิจจัง หรือทุกขัง หรืออนัตตา ของจิต
 33. การบรรลุธรรมของพระอานนท์
 34. ดูรูปกับดูนามนั้น ดูเป็นปัจจุบันไม่เหมือนกัน
 35. คนชอบธรรมะมักปล่อยให้คนชั่วได้ใจหรือ?
 36. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 37. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พฤษภาคม ๒๕๕๔
 38. ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิต จะได้สมาธิที่เอื้อให้เจริญวิปัสสนา
 39. ผู้อยู่ใกล้อาจารย์ ไม่แน่ว่าดีเสมอไป
 40. เกลียดนักการเมือง
 41. เกลียด vs ไม่ชอบ ผลต่างกัน
 42. ยุคแห่งอารมณ์สุดขั้ว
 43. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ณ วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่
 44. เมื่อยังจนอริยทรัพย์ ก็ต้องขยันภาวนา
 45. การให้ทิปเด็ก เป็นทานชนิดหนึ่ง
 46. อาการน้อยใจง่าย
 47. บารมีน้อยก็ต้องพากเพียรให้มาก
 48. หัวใจของการปฏิบัติตามสายหลวงพ่อเทียน
 49. ต้องเห็นไตรลักษณ์ แต่ไม่จำเป็นต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม
 50. ทิฎฐิกับอุปาทานของพระอนาคามี

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal