View full version: ธรรมะ
 1. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานข้อพึงระวังของนักภาวนา
 2. ธรรมะจะสามัคคีโค่นล้มกิเลสได้ ต้องอาศัยสมาธิ
 3. V-Clip : คำแนะนำในการภาวนาสำหรับคนทำงาน
 4. ศีล สมาธิ ปัญญาต้องรวมกันเป็นหนึ่ง จึงจะสู้กิเลสไหว
 5. V-Clips : นักภาวนาต้องมีความอดทน
 6. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๓) ฝึกอานาปานสติมีฤทธิ์ได้
 7. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๒) ดูจิตด้วยอานาปานสติ
 8. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๑) การเจริญปัญญาสำหรับสุกขวิปัสสโก
 9. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๐) ถ้าทำสมาธิไม่เป็น ให้เจริญปัญญาไปเลย
 10. V-Clip : การดูจิตที่โกรธ
 11. อานาปานสติ (ตอนที่ ๙) เดินปัญญาในฌาน
 12. อานาปานสติ (ตอนที่ ๘) เดินปัญญาในอุปจารสมาธิ
 13. อานาปานสติ (ตอนที่ ๗) ทำฌานด้วยอาปานสติ
 14. อานาปานสติ (ตอนที่ ๖) ลมหายใจ ต้องลงไปที่ท้อง
 15. อานาปานสติ (ตอนที่ ๕) ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจ
 16. V-Clip : ปฎิบัติธรรมคืออะไร ต้องไปเข้าคอร์สหรือไม่?
 17. อนัตตา ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลย
 18. อานาปานสติ (ตอนที่ ๔) อานาปานสติ คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
 19. วิธีภาวนาเมื่อเครียด
 20. V-Clip : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์ 2
 21. อานาปานสติ (ตอนที่ ๓) ทำสมาธิ ทำด้วยความรู้สึกตัว
 22. V-Clip : ทำอย่างไรให้มีโยนิโสมนสิการ
 23. อานาปานสติ (ตอนที่ ๒) ทำสมาธิ อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก
 24. V-Clip : ภาวนาแล้วจิตไปติดความนิ่งไม่เจริญปัญญา
 25. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑) ทำสมาธิ อย่าให้เคลิ้ม
 26. ไม่แน่ใจว่ากดหรือไม่
 27. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติในรูปแบบๆไหนที่เหมาะสมกับเรา?
 28. พระโปฐิละ : พระใบลานเปล่า
 29. ภาวนามีแต่หลงกับรู้สลับกันทั้งวัน
 30. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ความฟุ้งซ่านกับการภาวนา
 31. วิธีหัดเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์
 32. วิปลาส
 33. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์
 34. ฆราวาสเห็นทุกข์โทษของกามยาก
 35. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : พุทโธทั้งวันจะบรรลุธรรมได้หรือไม่
 36. ทุกข์นานเพราะคิดซ้ำ
 37. เจริญปัญญาได้แล้ว ต้องภาวนาให้จริงจัง
 38. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง
 39. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่
 40. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาดีหรือไม่ดีดูอย่างไร?
 41. ปัญญาหรือวิปัสสนูปกิเลส
 42. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน?
 43. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : หนี้
 44. อุปาทานขันธ์
 45. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 29 ม.ค. 2555
 46. เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์ แต่ให้เห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์
 47. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ
 48. อยากเจริญมรรคทำอยางไร ?
 49. อย่าประคองจิตรักษาความตั้งมั่น
 50. พูดธรรมะโดยไม่จำเป็นก็ผิดศีล

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal