View full version: ธรรมะ
 1. อัพยากฤต
 2. ตราบใดที่ยังอยาก จะไม่เกิดมรรคผล
 3. ต้องเข้าใจเหตุ เข้าใจผล เข้าใจต้น เข้าใจปลาย
 4. ถ้าเรารักธรรมะมากกว่าตัวเอง เราจะได้ธรรมะ
 5. บริกรรมพุทโธ
 6. หยุดหาจึงจะเห็น
 7. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๑๓) จิตหลุดพ้นแล้วย่อมเห็นนิพพาน
 8. การทำทานร่วมกัน
 9. อย่าทำอะไรตามตัณหา 4
 10. อย่าทำอะไรตามตัณหา 3
 11. อย่าทำอะไรตามตัณหา 2
 12. อย่าทำอะไรตามตัณหา 1
 13. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๑๒) เบื้องปลายจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายและใจ
 14. พุทธศาสนาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
 15. รู้ได้ตลอด ถ้าสติไม่ขาด
 16. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๑๑) เลือกอารมณ์กรรมฐานที่เกิดบ่อย จะได้ฝึกรู้บ่อยๆ
 17. ฟุ้งซ่านมากก็ต้องทำความสงบ
 18. ทำอย่างไรจึงจะมีสมาธิ?
 19. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๑๐) เบื้องต้นฝึกให้มีตัวรู้ขึ้นมาได้เอง
 20. หลวงปู่เทสก์เน้นสอนเรื่องใด
 21. การหาคู่บนอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเพราะอะไร?
 22. กรรมอันควรแก่การ เสวยทิพยสุข
 23. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๙) ตามรู้เพื่อจะเห็นไตรลักษณ์
 24. ผู้เข้าถึง จิตแท้ ธรรมแท้
 25. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๘) หลงไปก่อนแล้วค่อยรู้ว่าหลง
 26. ทำลายสักกายทิฏฐิต้องอาศัยจิตเสื่อม
 27. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๗) วิธีฝึกใจให้เป็นผู้รู้
 28. นักปฏิบัติต้องกล้าตาย ตายจากกิเลส : พระชยสาโร
 29. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๖) วิธีทำสมถะเพื่อต่อวิปัสสนา
 30. ร่างกายเหมือนหนี้ยืมเขามา
 31. การให้ vs การลงทุน
 32. ติดสบายกิเลสเอาไปกินหมด
 33. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๕) อารมณ์ของสมถะ สบาย-สุข-สงบ
 34. มหัศจรรย์แห่งรู้
 35. ให้รู้เท่าทันตอนที่ไม่มีสติ
 36. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๔) ทำสมถะก็ต้องมีสติ
 37. คู่กันแล้วไม่แคล้วกัน และการดันทุรังอยู่กับคนที่ไม่ใช่คู่
 38. ร่วมพิมพ์หนังสือ อนาพาธ เพื่อความไม่อาพาธของเหล่าภิกษุไทย
 39. รับอาสาสมัครงานถอดเสียงธรรมบรรยายพระอาจารย์ชยสาโร
 40. แค่รู้ (3)
 41. แค่รู้ (2)
 42. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๓) ภาวนาให้ “รู้สึกตัว”
 43. ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้
 44. แค่รู้ (1)
 45. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๒) รู้แล้วจะได้อะไร
 46. ขาดสติ ขาดปัญญา
 47. ปัจจุบันทำให้ดีที่สุด
 48. ปฏิบัติเพื่ออะไร? (๑) เราจะปฏิบัติอะไรและเพื่ออะไร
 49. เดินจงกรมแล้วเพ่ง
 50. กาชาดขาดแคลนโลหิตหมู่พิเศษ ขอรับบริจาคโลหิตด่วน !

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal