View full version: ธรรมะ
 1. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๒) ถ้ายังดูจิตไม่เป็นก็ดูกายไปก่อน
 2. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๑) ทันทีที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไป จิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติ
 3. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่วิทยุการบิน เมษายน ๒๕๕๖
 4. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๐) จิตตสิกขา คือต้องรู้เท่าทันจิต
 5. ข้อพึงระวังของผู้เจริญวิปัสสนา
 6. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่ศาลาลุงชิน มีนาคม ๒๕๕๖
 7. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่ศาลาลุงชิน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 8. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
 9. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 10. ปฏิบัติเวียนวน (2)
 11. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๙) เบื้องต้นทำกรรมฐานที่ทำแล้วมีความสุข
 12. ปฏิบัติเวียนวน (1)
 13. สิ่งภายนอกดลใจให้เข้าใจผิด มีจริงไหม ?
 14. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๘) ถ้าย้อนเข้ามาถึงใจได้ จะเข้าถึงศูนย์กลางของชีวิตเลย
 15. จากรู้สึกตัวสู่สักว่ารู้
 16. กรรมตอนทำ กับกรรมตอนขออโหสิ
 17. ถูกพูดจิกกัด ไม่มีมูลความจริง ควรทำอย่างไร
 18. พูดเสียดแทงตอบโต้บุพการี
 19. ปากไวในทางพูดเสียดแทง
 20. เจอคนอื่นพูดไม่ดีด้วย พยายามจะปลงแต่ปลงไม่ได้
 21. ทำไมคนบางคนกรรมตามไม่ทันสักที
 22. สร้างความเคยชินในการ ‘นึกถึงสิ่งสุดท้าย’
 23. การปลูกฝังความปรารถนา
 24. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๗) ฝึกจิตให้ย้อนกลับมารู้สึกตัวให้ได้
 25. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๖) ทุกอย่างในกายในใจเกิดแล้วก็ดับ
 26. ภาวนาเป็นแล้วไม่อยากเข้าวัด
 27. แฟนจำกัดเวลาบวช
 28. รู้ตัวให้ต่อเนื่อง
 29. ข้อแตกต่างระหว่างความคิดกับจิตที่รู้
 30. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๕) ในกายในใจนี้มีแต่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
 31. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๔) มาฝึกเรียนรู้ความจริงของตัวเรา
 32. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๓) ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
 33. ญาณ ปัญญา และวิชชา
 34. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 35. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่บ้านคุณหญิงลมุลศรี โกศิน
 36. เคยเป็นอะไรกันมาบ้าง?
 37. สรุปสติปัฏฐาน ๔ โดยย่อ
 38. อยากเวียนว่ายตายเกิดแบบมีสัมมาทิฏฐิไปทุกชาติ
 39. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๒) ทุกข์เกิดจากการไม่ยอมรับความจริงของชีวิต
 40. ความเมตตา
 41. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑) สัมผัสให้ถึงธรรมะของจริงแท้
 42. พุทโธยอดกรรมฐาน
 43. พรตรุษจีน
 44. โครงการส่งต่อมอบโอกาสด้วยหนังสือดีทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓
 45. วิปัสสนาสำหรับผู้ทรงฌาน
 46. ทำอย่างไรให้ออกกำลังกายได้สม่ำเสมอ
 47. ทำอย่างไรให้เลิกเชื่องมงาย
 48. วิธีการเจริญสติในขณะที่ท้อแท้เพราะงาน
 49. ธรรมะ คืออะไร?
 50. ความคิดและอารมณ์เหมือนม้าวิ่ง

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal