02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

วิชาการ => ระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: แอดมิน~เต้ย~ ที่ 09 มกราคม 2013 | 08:08:04 PM

หัวข้อ: ข้อสอบ สสวท. ป.3 และ ป.6 ทั้งคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
เริ่มหัวข้อโดย: แอดมิน~เต้ย~ ที่ 09 มกราคม 2013 | 08:08:04 PM
ข้อสอบ สสวท. คณิตศาสตร์ ป. 3
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2544 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP3/ExamipstMathP32544.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2545 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP3/ExamipstMathP32545.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2546 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP3/ExamipstMathP32546.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2547 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP3/ExamipstMathP32547.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2548 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP3/ExamipstMathP32548.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2549 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP3/ExamipstMathP32549.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2550 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP3/ExamipstMathP32550.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2551 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP3/ExamipstMathP32551.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2552 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP3/ExamipstMathP32552.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2553 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP3/ExamipstMathP32553.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2554 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP3/ExamipstMathP32554.pdf)

ข้อสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์ ป.3
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2545 ตอน 1 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32545P1.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2545 ตอน 2 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32545P2.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2545 ตอน 3 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32545P3.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2546 ตอน 1 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32546P1.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2546 ตอน 2 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32546P2.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2546 ตอน 3 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32546P3.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2547 ตอน 1 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32547P1.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2547 ตอน 2 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32547P2.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2547 ตอน 3 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32547P3.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2548 ตอน 1 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32548P1.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2548 ตอน 2 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32548P2.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2548 ตอน 3 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32548P3.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2549 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32549.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2550 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32550.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2551 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32551.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2552 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32552.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2553 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32553.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2554 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP3/ExamipstScienceP32554.pdf)

ข้อสอบ สสวท. คณิตศาสตร์ ป. 6
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2544 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP6/ExamipstMathP62544.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2545 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP6/ExamipstMathP62545.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2546 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP6/ExamipstMathP62546.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2547 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP6/ExamipstMathP62547.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2548 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP6/ExamipstMathP62548.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2549 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP6/ExamipstMathP62549.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2550 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP6/ExamipstMathP62550.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2551 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP6/ExamipstMathP62551.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2552 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP6/ExamipstMathP62552.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2553 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP6/ExamipstMathP62553.pdf)
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2554 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstMathP6/ExamipstMathP62554.pdf)


ข้อสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์ ป.6
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2545 ตอน 1 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62545P1.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2545 ตอน 2 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62545P2.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2545 ตอน 3 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62545P3.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2546 ตอน 1 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62546P1.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2546 ตอน 2 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62546P2.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2546 ตอน 3 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62546P3.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2547 ตอน 1 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62547P1.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2547 ตอน 2 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62547P2.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2547 ตอน 3 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62547P3.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2548 ตอน 1 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62548P1.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2548 ตอน 2 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62548P2.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2548 ตอน 3 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62548P3.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2549 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62549.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2550 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62550.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2552 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62552.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2553 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62553.pdf)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2554 (http://forum.02dual.com/examfile/5851topic/ExamipstScienceP6/ExamipstScienceP62554.pdf)
หัวข้อ: Re: ข้อสอบ สสวท. ป.3 และ ป.6 ทั้งคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
เริ่มหัวข้อโดย: tumza ที่ 29 มกราคม 2013 | 09:35:36 PM
ขอบคุณมากครับ  :yoyocici41:
หัวข้อ: Re: ข้อสอบ สสวท. ป.3 และ ป.6 ทั้งคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
เริ่มหัวข้อโดย: chucheep ที่ 03 มกราคม 2014 | 01:01:51 PM
ขอบใจครับhttp://forum.02dual.com/Smileys/default/thankyou.gif