View full version: ธรรมะ
 1. พระโปฐิละ : พระใบลานเปล่า
 2. ภาวนามีแต่หลงกับรู้สลับกันทั้งวัน
 3. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ความฟุ้งซ่านกับการภาวนา
 4. วิธีหัดเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์
 5. วิปลาส
 6. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์
 7. ฆราวาสเห็นทุกข์โทษของกามยาก
 8. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : พุทโธทั้งวันจะบรรลุธรรมได้หรือไม่
 9. ทุกข์นานเพราะคิดซ้ำ
 10. เจริญปัญญาได้แล้ว ต้องภาวนาให้จริงจัง
 11. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง
 12. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่
 13. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาดีหรือไม่ดีดูอย่างไร?
 14. ปัญญาหรือวิปัสสนูปกิเลส
 15. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน?
 16. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : หนี้
 17. อุปาทานขันธ์
 18. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 29 ม.ค. 2555
 19. เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์ แต่ให้เห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์
 20. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ
 21. อยากเจริญมรรคทำอยางไร ?
 22. อย่าประคองจิตรักษาความตั้งมั่น
 23. พูดธรรมะโดยไม่จำเป็นก็ผิดศีล
 24. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบ
 25. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วรู้สึกตัวเองเลวจึงท้อ
 26. จงใจแยกธาตุขันธ์ไม่ได้ ต้องปฎิบัติมาตามลำดับ
 27. เราฝึกกรรมฐานเพื่อสังเกตจิต
 28. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์
 29. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ม.มหาสารคราม และ โรงพยาบาลสุรินทร์
 30. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ
 31. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : สติในยามฉุกเฉิน
 32. ร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ 24 ก.พ. 2555
 33. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วชอบคิดสอนตัวเอง (พวกคิดมาก)
 34. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นชีวิตเหมือนมายา
 35. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : เมื่อต้องคลุกคลีกับสังคมและจิตหลงเพลินชอบพูดธรรมะ
 36. สมาธิที่รู้เห็นสิ่งภายนอกไม่เป็นไปเพื่อเกิดปัญญา
 37. มีสติรักษาใจ จะมีศีลโดยอัตโนมัติ
 38. ไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้
 39. รักษาศีลให้รักษาที่ใจ
 40. ทำไมภาวนาไม่ก้าวหน้า?
 41. สิ่งที่ผิดมี ๒ อันเท่านั้น คือ เผลอ กับ เพ่ง
 42. ดูรูปนามแสดงละคร
 43. ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจึงจะเป็นวิปัสสนา
 44. เมื่อใจต่อต้านการทำในรูปแบบ
 45. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ข้ามเวทนา(ความปวด)ไม่ได้เสียที
 46. จิตมีกิเลสให้รู้ทัน
 47. รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่าน จิตจะตั้งมั่น
 48. อยากมีสมาธิง่าย ต้องสำรวมอินทรีย์
 49. ตราบใดยังหลงเพลินกับความสุขทางโลก ยังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพาน
 50. การไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนขึ้นภูเขา ขึ้นได้รอบทิศทาง

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal