View full version: ธรรมะ
 1. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑) ทำสมาธิ อย่าให้เคลิ้ม
 2. ไม่แน่ใจว่ากดหรือไม่
 3. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติในรูปแบบๆไหนที่เหมาะสมกับเรา?
 4. พระโปฐิละ : พระใบลานเปล่า
 5. ภาวนามีแต่หลงกับรู้สลับกันทั้งวัน
 6. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ความฟุ้งซ่านกับการภาวนา
 7. วิธีหัดเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์
 8. วิปลาส
 9. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์
 10. ฆราวาสเห็นทุกข์โทษของกามยาก
 11. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : พุทโธทั้งวันจะบรรลุธรรมได้หรือไม่
 12. ทุกข์นานเพราะคิดซ้ำ
 13. เจริญปัญญาได้แล้ว ต้องภาวนาให้จริงจัง
 14. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง
 15. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่
 16. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาดีหรือไม่ดีดูอย่างไร?
 17. ปัญญาหรือวิปัสสนูปกิเลส
 18. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน?
 19. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : หนี้
 20. อุปาทานขันธ์
 21. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 29 ม.ค. 2555
 22. เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์ แต่ให้เห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์
 23. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ
 24. อยากเจริญมรรคทำอยางไร ?
 25. อย่าประคองจิตรักษาความตั้งมั่น
 26. พูดธรรมะโดยไม่จำเป็นก็ผิดศีล
 27. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบ
 28. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วรู้สึกตัวเองเลวจึงท้อ
 29. จงใจแยกธาตุขันธ์ไม่ได้ ต้องปฎิบัติมาตามลำดับ
 30. เราฝึกกรรมฐานเพื่อสังเกตจิต
 31. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์
 32. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ม.มหาสารคราม และ โรงพยาบาลสุรินทร์
 33. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ
 34. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : สติในยามฉุกเฉิน
 35. ร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ 24 ก.พ. 2555
 36. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วชอบคิดสอนตัวเอง (พวกคิดมาก)
 37. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นชีวิตเหมือนมายา
 38. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : เมื่อต้องคลุกคลีกับสังคมและจิตหลงเพลินชอบพูดธรรมะ
 39. สมาธิที่รู้เห็นสิ่งภายนอกไม่เป็นไปเพื่อเกิดปัญญา
 40. มีสติรักษาใจ จะมีศีลโดยอัตโนมัติ
 41. ไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้
 42. รักษาศีลให้รักษาที่ใจ
 43. ทำไมภาวนาไม่ก้าวหน้า?
 44. สิ่งที่ผิดมี ๒ อันเท่านั้น คือ เผลอ กับ เพ่ง
 45. ดูรูปนามแสดงละคร
 46. ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจึงจะเป็นวิปัสสนา
 47. เมื่อใจต่อต้านการทำในรูปแบบ
 48. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ข้ามเวทนา(ความปวด)ไม่ได้เสียที
 49. จิตมีกิเลสให้รู้ทัน
 50. รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่าน จิตจะตั้งมั่น

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal