View full version: ธรรมะ
 1. การทำวิปัสสนา จะแยกโดยธาตุ โดยขันธ์ โดยอายตนะ ก็ได้
 2. การภาวนาให้ลอกเปลือกตัวเองออกมา
 3. V-Clip : ภาวนาแบบหัวใจเด็ก
 4. ร่วมบูรณะวัดบางปลาหมอ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 5. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๘) สรุปอานาปานสติ สำหรับฆราวาสคนเมือง (จบ)
 6. V-Clip : ทำสมาธิอยู่แล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไป
 7. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๗) สรุปอานาปานสติ กรรมฐานสำหรับมหาบุรุษ
 8. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๖) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ
 9. V-Clip : เผลอ(หลง)นานจะแก้ยังไง
 10. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๕) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญาควบสมาธิ
 11. V-Clip : วิธีพัฒนาปัญญา
 12. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๔) สรุปอานาปานสติสำหรับสมถยานิก (สมาธินำปัญญา)
 13. V-Clip : การเข้าฌาน
 14. สติคือความระลึกได้โดยไม่ได้จงใจระลึก
 15. ถ้าสงสัยว่าได้มรรคผล ให้ดูกิเลส
 16. นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา
 17. V-Clip : แยกธาตุแยกขันธ์
 18. V-Clip : ภาวนาแล้วไม่หายโกรธ
 19. คำสอนพระพุทธเจ้า ช่วยให้เราอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์
 20. V-Clip : เคล็ดลับในการทำสมาธิ
 21. ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น เรียนรู้กายใจตัวเองให้มาก
 22. V-Clip : ภาวนาแล้วเห็นนิมิต
 23. รู้สภาวะแล้ว จิตยินดียินร้ายให้รู้ทันอีก
 24. V-Clip : การวัดความก้าวหน้าในการภาวนา
 25. การภาวนาสู้กับความหลงผิดของตัวเอง
 26. ธรรมะเริ่มด้วยความมักน้อย และ สันโดษ
 27. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานข้อพึงระวังของนักภาวนา
 28. ธรรมะจะสามัคคีโค่นล้มกิเลสได้ ต้องอาศัยสมาธิ
 29. V-Clip : คำแนะนำในการภาวนาสำหรับคนทำงาน
 30. ศีล สมาธิ ปัญญาต้องรวมกันเป็นหนึ่ง จึงจะสู้กิเลสไหว
 31. V-Clips : นักภาวนาต้องมีความอดทน
 32. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๓) ฝึกอานาปานสติมีฤทธิ์ได้
 33. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๒) ดูจิตด้วยอานาปานสติ
 34. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๑) การเจริญปัญญาสำหรับสุกขวิปัสสโก
 35. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๐) ถ้าทำสมาธิไม่เป็น ให้เจริญปัญญาไปเลย
 36. V-Clip : การดูจิตที่โกรธ
 37. อานาปานสติ (ตอนที่ ๙) เดินปัญญาในฌาน
 38. อานาปานสติ (ตอนที่ ๘) เดินปัญญาในอุปจารสมาธิ
 39. อานาปานสติ (ตอนที่ ๗) ทำฌานด้วยอาปานสติ
 40. อานาปานสติ (ตอนที่ ๖) ลมหายใจ ต้องลงไปที่ท้อง
 41. อานาปานสติ (ตอนที่ ๕) ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจ
 42. V-Clip : ปฎิบัติธรรมคืออะไร ต้องไปเข้าคอร์สหรือไม่?
 43. อนัตตา ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลย
 44. อานาปานสติ (ตอนที่ ๔) อานาปานสติ คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
 45. วิธีภาวนาเมื่อเครียด
 46. V-Clip : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์ 2
 47. อานาปานสติ (ตอนที่ ๓) ทำสมาธิ ทำด้วยความรู้สึกตัว
 48. V-Clip : ทำอย่างไรให้มีโยนิโสมนสิการ
 49. อานาปานสติ (ตอนที่ ๒) ทำสมาธิ อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก
 50. V-Clip : ภาวนาแล้วจิตไปติดความนิ่งไม่เจริญปัญญา

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal