View full version: ธรรมะ
 1. V-Clip : จุดแยกระหว่างความรู้สึกตัวกับการเพ่ง (เทคนิคสำคัญในการทำจิตตานุปัสสนา)
 2. ใจที่ยอมรับความจริง จะหมดความดิ้นรน จะไม่ทุกข์
 3. ทางบรรลุธรรม (๙) เมื่ออริยมรรคเกิด อริยผลเกิด จิตจะสัมผัสพระนิพพาน (จบ)
 4. V-Clip : การภาวนาต้องปรับปรุงสังเกตุทุกวัน
 5. ทางบรรลุธรรม (๘) เมื่อปล่อยวางจิต จิตจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ ถึงโคตรภูญาณ
 6. ทางบรรลุธรรม (๗) เมือ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา แก่รอบ จิตจะเข้าฌานอัตโนมัติ
 7. ทางบรรลุธรรม (๖) เมื่อภาวนาเต็มที่ จิตจะจนมุมต่อความจริง
 8. ทางบรรลุธรรม (๕) เมื่อภาวนาเป็นแล้ว ก็ต้องภาวนาให้เต็มที่
 9. V-Clip : ความเป็นกลางของจิต
 10. ทางบรรลุธรรม (๔) ความผิดพลาดแรกที่ทุกคนต้องผ่าน เพื่อสร้างรากฐานของวิปัสสนา
 11. V-Clip : กรรมฐานของคนชอบฟุ้งซ่านในธรรม
 12. ทางบรรลุธรรม (๓) ขั้นแรกของการฝึก การเจริญวิปัสสนา
 13. ทางบรรลุธรรม (๒) ดูรูป(ร่างกาย)ให้เป็นวิปัสสนา
 14. ทางบรรลุธรรม (๑) ธรรมะ เมื่อฟังซ้ำๆ ก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้
 15. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานติดสมถะ และกรรมฐานจากการกวาดบ้าน
 16. ธรรมดาที่สุด ดีที่สุด
 17. V-Clip : หลวงพ่อชี้แนะการภาวนา (เหมาะสำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่)
 18. การทำวิปัสสนา จะแยกโดยธาตุ โดยขันธ์ โดยอายตนะ ก็ได้
 19. การภาวนาให้ลอกเปลือกตัวเองออกมา
 20. V-Clip : ภาวนาแบบหัวใจเด็ก
 21. ร่วมบูรณะวัดบางปลาหมอ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 22. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๘) สรุปอานาปานสติ สำหรับฆราวาสคนเมือง (จบ)
 23. V-Clip : ทำสมาธิอยู่แล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไป
 24. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๗) สรุปอานาปานสติ กรรมฐานสำหรับมหาบุรุษ
 25. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๖) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ
 26. V-Clip : เผลอ(หลง)นานจะแก้ยังไง
 27. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๕) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญาควบสมาธิ
 28. V-Clip : วิธีพัฒนาปัญญา
 29. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๔) สรุปอานาปานสติสำหรับสมถยานิก (สมาธินำปัญญา)
 30. V-Clip : การเข้าฌาน
 31. สติคือความระลึกได้โดยไม่ได้จงใจระลึก
 32. ถ้าสงสัยว่าได้มรรคผล ให้ดูกิเลส
 33. นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา
 34. V-Clip : แยกธาตุแยกขันธ์
 35. V-Clip : ภาวนาแล้วไม่หายโกรธ
 36. คำสอนพระพุทธเจ้า ช่วยให้เราอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์
 37. V-Clip : เคล็ดลับในการทำสมาธิ
 38. ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น เรียนรู้กายใจตัวเองให้มาก
 39. V-Clip : ภาวนาแล้วเห็นนิมิต
 40. รู้สภาวะแล้ว จิตยินดียินร้ายให้รู้ทันอีก
 41. V-Clip : การวัดความก้าวหน้าในการภาวนา
 42. การภาวนาสู้กับความหลงผิดของตัวเอง
 43. ธรรมะเริ่มด้วยความมักน้อย และ สันโดษ
 44. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานข้อพึงระวังของนักภาวนา
 45. ธรรมะจะสามัคคีโค่นล้มกิเลสได้ ต้องอาศัยสมาธิ
 46. V-Clip : คำแนะนำในการภาวนาสำหรับคนทำงาน
 47. ศีล สมาธิ ปัญญาต้องรวมกันเป็นหนึ่ง จึงจะสู้กิเลสไหว
 48. V-Clips : นักภาวนาต้องมีความอดทน
 49. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๓) ฝึกอานาปานสติมีฤทธิ์ได้
 50. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๒) ดูจิตด้วยอานาปานสติ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal