View full version: ธรรมะ
 1. หน้าที่ของชาวพุทธ
 2. หลวงปู่ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล) ละสังขารแล้ว
 3. นาทีทองของผู้ปฏิบัติ
 4. ที่สุดของศีล ที่สุดของสมาธิ ที่สุดของปัญญา
 5. การตามดูจิต
 6. ขอเชิญร่วมกันช่วยวัดป่าโนนจ่าหอม เนื่องจากพื้นวัดถล่ม
 7. ต้องมีสติ มีจิตที่เป็นสัมมาสมาธิ จึงจะเกิดปัญญา
 8. ถ้าอยากรู้สึกตัวตลอดเวลา จะเป็นการเพ่งจิต
 9. การดูจิตเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมือง
 10. อิทธิบาท ๔ ธรรมะที่ให้ความสำเร็จ
 11. ถ้าจงใจรู้ ยังเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่ได้
 12. ระวังอย่าให้จิตไปติดเฉย
 13. สภาวะมีสองอย่าง
 14. ขาดสติคือขาดความเพียร
 15. ตราบใดที่ยังเป็นสอง ไม่ใช่ของจริง
 16. คุ ณ บิ ด า ม า ร ด า สุ ด พ ร ร ณ น า ม ห า ศ า ล
 17. พวกเราแต่ละคนสร้างภาพของตัวเองขึ้นมา
 18. จิตไหลไปกับกิเลสง่ายๆ พอรู้อีกทีก็ทำผิดไปเสียแล้ว
 19. เราต้องหลอมรวมการปฏิบัติเข้ากับชีวิตจริงให้ได้
 20. ไม่มีเวลาภาวนา จะทำอย่างไร?
 21. การดูจิต ๓ ระยะ
 22. ธรรมะจากพระอาจารย์มั่น : นิโรธของพระอริยะเจ้า ***แนะนำ***
 23. วิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง
 24. ยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้น
 25. ภาวนาเล่นๆแบบจริงจัง
 26. พระอาจารย์วันชัยแห่งภูสังโฆ พระดี ที่หลวงตามหาบัวฯ บอกว่า "ครองแต่ธรรมเต็มหัวใจ"
 27. พระอรหันต์ ก็เป็นธรรมชาติ ธรรมดา
 28. ปปัญจธรรม ธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้า
 29. ธรรมะ คือ ธรรมดา
 30. พระโสดาบันมีศีลบริบูรณ์เพราะสติดี
 31. ความทุกข์และกิเลส เกิดตอนเผลอเท่านั้น
 32. ศัตรูของการทำวิปัสสนา
 33. การปฎิบัติธรรมข้ามภพข้ามชาติ ไม่หายไปไหน
 34. ภาวนาแล้วยังดิ้นรน เพราะยังมีตัวกู
 35. ชาวพุทธที่แท้จริง ต้องเจริญปัญญา
 36. การปฎิบัติ คือรู้ทันจิตที่ปรุงแต่ง
 37. ภาวนาต้องเข้าถึงจิตถึงใจ
 38. ทำอย่างไรปัญญาจะเกิด?
 39. ธรรมะไม่ยาก แต่ต้องตั้งใจจริงและจริงใจ
 40. ชีวิตเป็นของชั่วคราว หมดแล้วหมดเลย
 41. ทุกสิ่งที่เข้าไปยึดถือเผ็ดร้อน
 42. ทำไมภาวนาแล้วเสื่อม
 43. มีปัญญารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนั้นแหละอริยมรรค
 44. ความสุขอยู่ที่ไหน?
 45. อาสาฬหบูชา : ปฐมแสงธรรมของพระพุทธศาสนา
 46. ฆราวาสมีจุดอ่อนที่สมาธิน้อยไป จิตไม่ค่อยตั้งมั่น
 47. คนเราแสวงหาความพ้นทุกข์ด้วยการดิ้นรนปรุงแต่ง ๓ แบบ
 48. วิธีการหัดแยกธาตุแยกขันธ์
 49. เราต้องอยู่กับโลกอย่างรู้ทัน
 50. เพราะไม่ยอมรับความจริงจึงดิ้นรน ดิ้นรนจึงทุกข์

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal