View full version: ธรรมะ
 1. ทางบรรลุธรรม (๗) เมือ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา แก่รอบ จิตจะเข้าฌานอัตโนมัติ
 2. ทางบรรลุธรรม (๖) เมื่อภาวนาเต็มที่ จิตจะจนมุมต่อความจริง
 3. ทางบรรลุธรรม (๕) เมื่อภาวนาเป็นแล้ว ก็ต้องภาวนาให้เต็มที่
 4. V-Clip : ความเป็นกลางของจิต
 5. ทางบรรลุธรรม (๔) ความผิดพลาดแรกที่ทุกคนต้องผ่าน เพื่อสร้างรากฐานของวิปัสสนา
 6. V-Clip : กรรมฐานของคนชอบฟุ้งซ่านในธรรม
 7. ทางบรรลุธรรม (๓) ขั้นแรกของการฝึก การเจริญวิปัสสนา
 8. ทางบรรลุธรรม (๒) ดูรูป(ร่างกาย)ให้เป็นวิปัสสนา
 9. ทางบรรลุธรรม (๑) ธรรมะ เมื่อฟังซ้ำๆ ก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้
 10. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานติดสมถะ และกรรมฐานจากการกวาดบ้าน
 11. ธรรมดาที่สุด ดีที่สุด
 12. V-Clip : หลวงพ่อชี้แนะการภาวนา (เหมาะสำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่)
 13. การทำวิปัสสนา จะแยกโดยธาตุ โดยขันธ์ โดยอายตนะ ก็ได้
 14. การภาวนาให้ลอกเปลือกตัวเองออกมา
 15. V-Clip : ภาวนาแบบหัวใจเด็ก
 16. ร่วมบูรณะวัดบางปลาหมอ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 17. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๘) สรุปอานาปานสติ สำหรับฆราวาสคนเมือง (จบ)
 18. V-Clip : ทำสมาธิอยู่แล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไป
 19. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๗) สรุปอานาปานสติ กรรมฐานสำหรับมหาบุรุษ
 20. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๖) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ
 21. V-Clip : เผลอ(หลง)นานจะแก้ยังไง
 22. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๕) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญาควบสมาธิ
 23. V-Clip : วิธีพัฒนาปัญญา
 24. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๔) สรุปอานาปานสติสำหรับสมถยานิก (สมาธินำปัญญา)
 25. V-Clip : การเข้าฌาน
 26. สติคือความระลึกได้โดยไม่ได้จงใจระลึก
 27. ถ้าสงสัยว่าได้มรรคผล ให้ดูกิเลส
 28. นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา
 29. V-Clip : แยกธาตุแยกขันธ์
 30. V-Clip : ภาวนาแล้วไม่หายโกรธ
 31. คำสอนพระพุทธเจ้า ช่วยให้เราอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์
 32. V-Clip : เคล็ดลับในการทำสมาธิ
 33. ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น เรียนรู้กายใจตัวเองให้มาก
 34. V-Clip : ภาวนาแล้วเห็นนิมิต
 35. รู้สภาวะแล้ว จิตยินดียินร้ายให้รู้ทันอีก
 36. V-Clip : การวัดความก้าวหน้าในการภาวนา
 37. การภาวนาสู้กับความหลงผิดของตัวเอง
 38. ธรรมะเริ่มด้วยความมักน้อย และ สันโดษ
 39. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานข้อพึงระวังของนักภาวนา
 40. ธรรมะจะสามัคคีโค่นล้มกิเลสได้ ต้องอาศัยสมาธิ
 41. V-Clip : คำแนะนำในการภาวนาสำหรับคนทำงาน
 42. ศีล สมาธิ ปัญญาต้องรวมกันเป็นหนึ่ง จึงจะสู้กิเลสไหว
 43. V-Clips : นักภาวนาต้องมีความอดทน
 44. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๓) ฝึกอานาปานสติมีฤทธิ์ได้
 45. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๒) ดูจิตด้วยอานาปานสติ
 46. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๑) การเจริญปัญญาสำหรับสุกขวิปัสสโก
 47. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๐) ถ้าทำสมาธิไม่เป็น ให้เจริญปัญญาไปเลย
 48. V-Clip : การดูจิตที่โกรธ
 49. อานาปานสติ (ตอนที่ ๙) เดินปัญญาในฌาน
 50. อานาปานสติ (ตอนที่ ๘) เดินปัญญาในอุปจารสมาธิ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal