View full version: ธรรมะ
 1. ภาวนามีแต่หลงกับรู้สลับกันทั้งวัน
 2. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ความฟุ้งซ่านกับการภาวนา
 3. วิธีหัดเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์
 4. วิปลาส
 5. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์
 6. ฆราวาสเห็นทุกข์โทษของกามยาก
 7. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : พุทโธทั้งวันจะบรรลุธรรมได้หรือไม่
 8. ทุกข์นานเพราะคิดซ้ำ
 9. เจริญปัญญาได้แล้ว ต้องภาวนาให้จริงจัง
 10. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง
 11. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่
 12. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาดีหรือไม่ดีดูอย่างไร?
 13. ปัญญาหรือวิปัสสนูปกิเลส
 14. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน?
 15. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : หนี้
 16. อุปาทานขันธ์
 17. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 29 ม.ค. 2555
 18. เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์ แต่ให้เห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์
 19. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ
 20. อยากเจริญมรรคทำอยางไร ?
 21. อย่าประคองจิตรักษาความตั้งมั่น
 22. พูดธรรมะโดยไม่จำเป็นก็ผิดศีล
 23. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบ
 24. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วรู้สึกตัวเองเลวจึงท้อ
 25. จงใจแยกธาตุขันธ์ไม่ได้ ต้องปฎิบัติมาตามลำดับ
 26. เราฝึกกรรมฐานเพื่อสังเกตจิต
 27. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์
 28. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ม.มหาสารคราม และ โรงพยาบาลสุรินทร์
 29. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ
 30. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : สติในยามฉุกเฉิน
 31. ร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ 24 ก.พ. 2555
 32. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วชอบคิดสอนตัวเอง (พวกคิดมาก)
 33. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นชีวิตเหมือนมายา
 34. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : เมื่อต้องคลุกคลีกับสังคมและจิตหลงเพลินชอบพูดธรรมะ
 35. สมาธิที่รู้เห็นสิ่งภายนอกไม่เป็นไปเพื่อเกิดปัญญา
 36. มีสติรักษาใจ จะมีศีลโดยอัตโนมัติ
 37. ไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้
 38. รักษาศีลให้รักษาที่ใจ
 39. ทำไมภาวนาไม่ก้าวหน้า?
 40. สิ่งที่ผิดมี ๒ อันเท่านั้น คือ เผลอ กับ เพ่ง
 41. ดูรูปนามแสดงละคร
 42. ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจึงจะเป็นวิปัสสนา
 43. เมื่อใจต่อต้านการทำในรูปแบบ
 44. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ข้ามเวทนา(ความปวด)ไม่ได้เสียที
 45. จิตมีกิเลสให้รู้ทัน
 46. รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่าน จิตจะตั้งมั่น
 47. อยากมีสมาธิง่าย ต้องสำรวมอินทรีย์
 48. ตราบใดยังหลงเพลินกับความสุขทางโลก ยังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพาน
 49. การไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนขึ้นภูเขา ขึ้นได้รอบทิศทาง
 50. การปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นๆ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal