View full version: ธรรมะ
 1. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๘) สรุปอานาปานสติ สำหรับฆราวาสคนเมือง (จบ)
 2. V-Clip : ทำสมาธิอยู่แล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไป
 3. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๗) สรุปอานาปานสติ กรรมฐานสำหรับมหาบุรุษ
 4. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๖) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ
 5. V-Clip : เผลอ(หลง)นานจะแก้ยังไง
 6. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๕) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญาควบสมาธิ
 7. V-Clip : วิธีพัฒนาปัญญา
 8. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๔) สรุปอานาปานสติสำหรับสมถยานิก (สมาธินำปัญญา)
 9. V-Clip : การเข้าฌาน
 10. สติคือความระลึกได้โดยไม่ได้จงใจระลึก
 11. ถ้าสงสัยว่าได้มรรคผล ให้ดูกิเลส
 12. นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา
 13. V-Clip : แยกธาตุแยกขันธ์
 14. V-Clip : ภาวนาแล้วไม่หายโกรธ
 15. คำสอนพระพุทธเจ้า ช่วยให้เราอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์
 16. V-Clip : เคล็ดลับในการทำสมาธิ
 17. ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น เรียนรู้กายใจตัวเองให้มาก
 18. V-Clip : ภาวนาแล้วเห็นนิมิต
 19. รู้สภาวะแล้ว จิตยินดียินร้ายให้รู้ทันอีก
 20. V-Clip : การวัดความก้าวหน้าในการภาวนา
 21. การภาวนาสู้กับความหลงผิดของตัวเอง
 22. ธรรมะเริ่มด้วยความมักน้อย และ สันโดษ
 23. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานข้อพึงระวังของนักภาวนา
 24. ธรรมะจะสามัคคีโค่นล้มกิเลสได้ ต้องอาศัยสมาธิ
 25. V-Clip : คำแนะนำในการภาวนาสำหรับคนทำงาน
 26. ศีล สมาธิ ปัญญาต้องรวมกันเป็นหนึ่ง จึงจะสู้กิเลสไหว
 27. V-Clips : นักภาวนาต้องมีความอดทน
 28. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๓) ฝึกอานาปานสติมีฤทธิ์ได้
 29. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๒) ดูจิตด้วยอานาปานสติ
 30. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๑) การเจริญปัญญาสำหรับสุกขวิปัสสโก
 31. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๐) ถ้าทำสมาธิไม่เป็น ให้เจริญปัญญาไปเลย
 32. V-Clip : การดูจิตที่โกรธ
 33. อานาปานสติ (ตอนที่ ๙) เดินปัญญาในฌาน
 34. อานาปานสติ (ตอนที่ ๘) เดินปัญญาในอุปจารสมาธิ
 35. อานาปานสติ (ตอนที่ ๗) ทำฌานด้วยอาปานสติ
 36. อานาปานสติ (ตอนที่ ๖) ลมหายใจ ต้องลงไปที่ท้อง
 37. อานาปานสติ (ตอนที่ ๕) ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจ
 38. V-Clip : ปฎิบัติธรรมคืออะไร ต้องไปเข้าคอร์สหรือไม่?
 39. อนัตตา ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลย
 40. อานาปานสติ (ตอนที่ ๔) อานาปานสติ คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
 41. วิธีภาวนาเมื่อเครียด
 42. V-Clip : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์ 2
 43. อานาปานสติ (ตอนที่ ๓) ทำสมาธิ ทำด้วยความรู้สึกตัว
 44. V-Clip : ทำอย่างไรให้มีโยนิโสมนสิการ
 45. อานาปานสติ (ตอนที่ ๒) ทำสมาธิ อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก
 46. V-Clip : ภาวนาแล้วจิตไปติดความนิ่งไม่เจริญปัญญา
 47. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑) ทำสมาธิ อย่าให้เคลิ้ม
 48. ไม่แน่ใจว่ากดหรือไม่
 49. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติในรูปแบบๆไหนที่เหมาะสมกับเรา?
 50. พระโปฐิละ : พระใบลานเปล่า

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal