View full version: ธรรมะ
 1. ธรรมะไม่ยาก แต่ต้องตั้งใจจริงและจริงใจ
 2. ชีวิตเป็นของชั่วคราว หมดแล้วหมดเลย
 3. ทุกสิ่งที่เข้าไปยึดถือเผ็ดร้อน
 4. ทำไมภาวนาแล้วเสื่อม
 5. มีปัญญารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนั้นแหละอริยมรรค
 6. ความสุขอยู่ที่ไหน?
 7. อาสาฬหบูชา : ปฐมแสงธรรมของพระพุทธศาสนา
 8. ฆราวาสมีจุดอ่อนที่สมาธิน้อยไป จิตไม่ค่อยตั้งมั่น
 9. คนเราแสวงหาความพ้นทุกข์ด้วยการดิ้นรนปรุงแต่ง ๓ แบบ
 10. วิธีการหัดแยกธาตุแยกขันธ์
 11. เราต้องอยู่กับโลกอย่างรู้ทัน
 12. เพราะไม่ยอมรับความจริงจึงดิ้นรน ดิ้นรนจึงทุกข์
 13. จิตใจเราตกเป็นทาสของความอยากอยู่ตลอดเวลา
 14. วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู
 15. จิตกับใจ ฌานกับสมาธิ
 16. การรักษาศีล ๕ สำคัญมาก จะทำให้จิตตั้งมั่น มีสมาธิได้ง่าย
 17. วันใดที่เห็นว่ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจะพ้นทุกข์
 18. ภาวนาเป็นแล้วจะสงบแต่ร่าเริง
 19. จิตมีธรรมชาติคิดตลอดเวลา เรามีหน้าที่คอยรู้ทัน
 20. เรารู้ว่ากายใจเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง แต่ทำไมเรายังยึดติดอยู่?
 21. คุณภาพของจิตที่ไปรู้กายรู้ใจสำคัญมากกว่ารูปแบบกริยาท่าทาง
 22. เรียนรู้สิ่งที่ผิด แล้ววันหนึ่งจะพบสิ่งที่ถูกอยู่ต่อหน้าต่อตา
 23. อย่าดัดแปลงจิต เพราะใจปกติของเราเหมาะสมที่สุดสำหรับการปฎิบัติธรรม
 24. การปฏิบัติถ้าสติตัวจริงเกิด จะเร่งกว่านั้นไม่ได้แล้ว
 25. โยนิโสมนสิการ
 26. ใจที่เข้าถึงความเป็นกลางจะเลิกดิ้น ใจที่ไม่ดิ้นใกล้กับมรรคผลนิพพาน
 27. การออกปฏิบัติธรรมในสมัยแรกๆ ของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
 28. ปัญญามี ๓ ขั้น
 29. สุกขวิปัสสกะเหมือนซำเหมาทัวร์
 30. สภาวธรรมที่ผุดขึ้นมาในกายในใจ คือครูที่จะสอนเรา
 31. อริยสัจจ์เป็นธรรมะที่สำคัญที่สุด
 32. ดูพัฒนาการทางจิตใจ ห้ามดูรายวัน ต้องดูรายไตรมาส
 33. รู้ชัด มีความหมาย ๒ นัยยะ
 34. เพราะใจเราปฎิเสธธรรมะ ธรรมะจึงเข้าสู่ใจเราไม่ได้
 35. บริกรรมพุทโธ โดยใช้จิตเป็นวิหารธรรม
 36. เพราะสำคัญมั่นหมายว่ากายใจคือตัวเรา เราจึงดิ้นรนหนีทุกข์ แสวงหาความสุข
 37. การเจริญสติในชีวิตประจำวัน เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรม
 38. การปฏิบัติธรรมคือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน
 39. เคล็ดลับของสมาธิ เคล็ดลับของสมถะ
 40. ข้ามภพข้ามชาติต้องมีบารมี ๑๐ ประการ
 41. ไม่มีที่ใดจะรักษาศาสนาได้ดีเท่าที่ใจของเรา
 42. วันเพ็ญเดือนวิสาขะ มหัศจรรย์เหนือโลกธาตุ
 43. วิธีการฝึกให้เกิดสติที่แท้จริง
 44. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการสร้าง "พระธาตุเจดีย์ ฐานสโม"
 45. ปัญญา มี ๓ ระดับ
 46. ภาวนาเหมือนเรือทอดสมอ
 47. การเจริญสติในชีวิตประจำวัน
 48. สมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจ วิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด
 49. พระพุทธเจ้าสอนอะไร?
 50. เห็นสภาวะแล้วรู้อย่างที่มันเป็น

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal