ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ กลุ่ม  (อ่าน 1309 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

apichat11

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 1
  • ขอบคุณ: 0
ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผู้ศึกษา   นายอภิชาติ  ตั้งวันเจริญ   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ       โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี               สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี   
ปีการศึกษา   2558
      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน  เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา  ปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ     การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และ  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/4  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  ปีการศึกษา  2558  จำนวน 28 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ          1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   2) แบบฝึกทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และ  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรียงความก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน 2 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติสำหรับทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ใช้สถิติทดสอบที  t-test  (Dependent  Sample)  และใช้เวลาในการศึกษา  21 ชั่วโมง   ผลการศึกษาพบว่า
       1. แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  82.00/82.98   
      2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 เท่ากับ  0.6794  แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  67.94
   3. ผลสัมฤทธิ์การเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top