* หน้าข่าว รับตรงใหม่

ย้ายแล้วติดตามข่าวรับตรงใหม่ ๆ ที่ https://www.02dual.com/admission_news

กิจกรรมที่ลิ้งค์

  • หมดเขต รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปริญญาตรี ภาคปกติ เรียนเสาร์-อาทิตย์ 2556: 20 เมษายน 2013

ผู้เขียน หัวข้อ: รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปริญญาตรี ภาคปกติ เรียนเสาร์-อาทิตย์ 2556  (อ่าน 11904 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

แอดมิน~เต้ย~

  • admin is coming
  • Administrator
  • สมาชิกในตำนาน
  • *****
  • กระทู้: 3029
  • ขอบคุณ: 108
  • เพศ: ชาย
  • แอดมินมาแล้วว

          มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เรียนเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังนี้

          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          -มีความประพฤติเรียบร้อย

          คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
          -กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช.
          -ผู้สมัครบางสาขาวิชา จะต้องมีพื้นฐานความรู้และคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดของสาขาวิชานั้น ๆ ด้วย

          คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
          -ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
          -มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
          -มีความประพฤติเรียบร้อย
          -เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
          -เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
          -ไม่เคยมีประวัติความประพฤิตเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
          อนึ่ง ในกรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นครูอาจารย์ของสถานศึกษาเอกชน ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกในทุกหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัย จะต้องมีหนังสือยินยอมให้สมัครสอบคัดเลือกจากกรมเจ้าสังกัดหรือผู้ที่กรมเจ้าสังกัดมอบหมายแสดงด้วย

          คณะที่เปิดรับ มีดังนี้
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
                    สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวนรับ 100 คน
          หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
                    สาขาวิชาศิลปกรรม จำนวนรับ 19 คน
          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
                    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวนรับ 100 คน
          หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
                    สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวนรับ 100 คน
          คณะนิติศาสตร์
          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
                    สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน
          คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
          หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
                    สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวนรับ 20 คน
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
                    สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน
          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
                    สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวนรับ 30 คน
                    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 30 คน
                    สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวนรับ 30 คน
                    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนรับ 30 คน
          คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 20 คน
                    สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 20 คน
                    สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จำนวนรับ 20 คน
          คณะเทคโนโลยีการเกษตร
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
                    สาขาวิชาการตลาด จำนวนรับ 30 คน
                    สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จำนวนรับ 50 คน
                    สาขาวิชาการจัดการ จำนวนรับ 100 คน
                    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวนรับ 60 คน
                    สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวนรับ 30 คน
          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 60 คน
          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
                    สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ (กลุ่มวิชาสื่อสารการท่องเที่ยว) จำนวนรับ 20 คน
                    สาขาวิชการสื่อสารมวลชน (กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์) จำนวนรับ 20 คน (กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) จำนวน 20 คน

          กำหนดรับสมัคร
            ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2556 เวลา 8.30-15.00 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (หยุดวันนักขัตฤกษ์)      เหลือเวลาอีก หมดเขตแล้วจ้า

          เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
          -ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.rbru.ac.th
          -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          -สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          -รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          -ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ
          -ค่าสมัคร 300 บาท
          -ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
          หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องนำเอกสารฉบับจริงและถ่ายสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2013 | 09:21:55 PM โดย แอดมิน~เต้ย~ »
ติดตามเราได้ที่
facebook: facebook.com/02dualedu  twitter:@02dual
ถ้าคุณมีข่าวเกี่ยวกับการศึกษา บอกเราสิที่ admin@02dual.com

 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top