* หน้าข่าว รับตรงใหม่

ย้ายแล้วติดตามข่าวรับตรงใหม่ ๆ ที่ https://www.02dual.com/admission_news

กิจกรรมที่ลิ้งค์

  • หมดเขต รับตรง(KU Admission) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557: 27 พฤศจิกายน 2013

ผู้เขียน หัวข้อ: รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557  (อ่าน 34247 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

แอดมิน~เต้ย~

  • admin is coming
  • Administrator
  • สมาชิกในตำนาน
  • *****
  • กระทู้: 3029
  • ขอบคุณ: 108
  • เพศ: ชาย
  • แอดมินมาแล้วว
2580-0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้โครงการ รับตรง

กำหนดการรับสมัคร
- 7 - 27 พฤศจิกายน 2556
เหลือเวลาอีก หมดเขตแล้วจ้า


คุณสมบัติผู้สมัคร
2574-1

คณะ/สาขาที่เปิดรับ/จำนวนรับ
2576-2

กำหนดการ
2578-3
ข่าวเก่า
1721-4

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557
แบ่งประเภทการรับเข้าเป็น 4 ประเภท ไดแก่
1. ระบบกลาง (Admissions) ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งใช้ผลคะแนน ONET และ GAT/PAT ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
2. ระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเลือกได้ 4 อันดับ ใช้ผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชาและ GAT/PAT โดยให้สมครและสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
3. ระบบโควตา ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกโดยหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
4. ระบบรับตรงโดยคณะ/โครงการ/วิทยาลัย ทุกวิทยาเขต ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกโดยคณะ/โครงการ/วิทยาลัย ทุกวิทยาเขต

ระบบกลาง(Admissions)
มหาวิทยาลัยรับบุคคลเข้าศึกษาจากการคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) ซึ่งดําเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

กำหนดการ ระบบกลาง(Admissions)
1715-5


ระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(KU Admission)
เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
- เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สําหรับผู้สมครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอปสรรคต่อการศึกษา
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
2. คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด

กำหนดการ ระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(KU Admission)
1717-6

รายวิชาที่ใช้ประกอบการพิจารณาตามที่คณะ/สาขาวิชาต้องการ
1719-7


ระบบโควตา
มหาวิทยาลัยรับบุคคลเข้าศึกษาจากการคัดเลือกในระบบโควตาต่างๆซึ่งดําเนินการโดยหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยดังนี้
- โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สําหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ใช้ผลคะแนน GAT/PAT โดยให้สมัครและสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.registrar.ku.ac.th
- โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ ใช้ผลคะแนน GAT/PAT โดยใหสม้ ัครและสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.registrar.ku.ac.th
- โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ผลคะแนน GAT/PAT โดยให้สมัครและสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.registrar.ku.ac.th
- โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sp.ku.ac.th
- โครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ใช้ผลคะแนน GAT/PAT โดยให้สมัครและสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sa.ku.ac.th

ระบบรับตรงโดยคณะ/โครงการ/วิทยาลััย ทุุกวิทยาเขต
คณะ/โครงการ/วิทยาลัย ที่มการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเองโดยวิธีรับตรง ประจําปี
การศึกษา 2557 มีดังนี้
1. คณะเกษตร  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.agr.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2579-0588, 0-2579-6130
2. คณะประมง  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.fish.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2942-8364, 0-2942-8936
3. คณะวนศาสตร์  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.forest.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2579-0170
4. คณะวิทยาศาสตร์  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sci.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2562-4444, 0-2562-5555
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eng.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2797-0999
6. คณะศึกษาศาสตร์  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.edu.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2579-2030, 0-2579-5559
7. คณะเศรษฐศาสตร์  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eco.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2579-2019, 0-2579-1544, 0-2579-9579
8. คณะสังคมศาสตร์  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.soc.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2561-3480, 0-2561-3484
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.vet.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2797-1900
10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.agro.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2562-5000
11.คณะมนุษยศาสตร์  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.human.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2579-5566-8
12.คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.vettech.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2579-8574-5
13.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.arch.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2942-8960
14.วิทยาเขตกําแพงแสน   ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kps.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-3435-1395
15.คณะเกษตรกำแพงแสน   ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.agri.kps.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-3435-1406
16.คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน   ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.agr.kps.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-3435-1897
17.คณะศิลปศาสต์และวิทยาศาสตร์  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.flas.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-3435-1895
18.วิทยาเขตศรีราชา  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.src.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-3835-4581-6
19.คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.econ.src.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-3835-2901
20.วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.imc.src.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-3835-2606-7
21.คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sci.src.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-3835-4587
22.คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eng.src.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-3835-4580-6
23.วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.csc.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-4272-5000
24.วิทยาลัยการชลประทาน   ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.irricollege.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2583-8312

ดาว์นโหลดประกาศ
ไปที่เว็บไซต์โครงการ


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน 2013 | 06:10:03 PM โดย แอดมิน~เต้ย~ »
ติดตามเราได้ที่
facebook: facebook.com/02dualedu  twitter:@02dual
ถ้าคุณมีข่าวเกี่ยวกับการศึกษา บอกเราสิที่ admin@02dual.com

 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top