* หน้าข่าว รับตรงใหม่

ย้ายแล้วติดตามข่าวรับตรงใหม่ ๆ ที่ https://www.02dual.com/admission_news

กิจกรรมที่ลิ้งค์

  • หมดเขต รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลเพื่อชาวชนบท) 2557: 30 กันยายน 2013
  • หมดเขต รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลรับตรง) 2557: 26 พฤศจิกายน 2013

ผู้เขียน หัวข้อ: รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล 2557  (อ่าน 35097 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

แอดมิน~เต้ย~

  • admin is coming
  • Administrator
  • สมาชิกในตำนาน
  • *****
  • กระทู้: 3029
  • ขอบคุณ: 108
  • เพศ: ชาย
  • แอดมินมาแล้วว
รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล 2557
« เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013 | 05:20:05 PM »
1628-0

ดาว์นโหลดระเบียบการ
ดาว์นโหลดคณะ/จำนวนรับ


กำหนดการ การคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2557 มี 5 ระบบ
1. ระบบมหิดลรับตรง ดําเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัย ส่วนการสอบ 7 วิชาสามัญ ให้สมัครและสอบกับ สทศ.
2. ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ดําเนินการรับสมัคร จัดสอบขอเขียนและอื่นๆ โดยมหาวิทยาลัย
3. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ดําเนินรับสมัครและจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยต้องสมัครและสอบ 7 วิชาสามัญกับ สทศ.
4. ระบบกลาง (Admissions) ดําเนินการคัดเลือกโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งใช้ผลคะแนน ONET GAT PAT ที่จัดสอบโดย สทศ.
5. ระบบรับตรงโดยคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยคณะ/วิทยาลัย


ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)
ระบบมหิดลรับตรง เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนด ดังนี้
1. โครงการวิทยาเขต รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม. 4 - 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (ยกเว้นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
2) กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์
3) กลุ่มอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

2. โครงการพื้นที่ รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม.4 – 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บางคณะกําหนด
3. โครงการพิเศษ รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 โดยเป็นโครงการพิเศษของบางหลักสูตรที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการกําหนด
4. โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 ซึ่งมีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการที่เป็นเลิศจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยผู้สมัครไม่ต้องสอบข้อเขียน
5. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและขยายโอกาสใหแก่นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่นและสนใจที่จะเข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัยที่เลือกสมัครอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะต้องมีศักยภาพในสาขานั้นเพื่อจะได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มที่

กําหนดการสมัครคัดเลือก ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)
1888-1

ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท)
ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท รับสมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอ
หนึ่งทุน
ของศูนย์แพทย์ฯ 4 แห่ง ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
(1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
3. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
4. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สําหรับผูสมัครรับทุนในโครงการ
กระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (ODOD) จะตองเข้าค่ายเตรียมความพรอมก่อนการสอบข้อเขียนด้วย และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามโครงการ ผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งตองสมัครสอบข้อเขียนกับมหาวิทยาลัยโดยตรง

กําหนดการสมัครคัดเลือก ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท)
1886-2

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
ดําเนินงานโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลรับนักศึกษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จํานวน 260 คน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 156 คน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน 80 คน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www9.si.mahidol.ac.th

ระบบกลาง (Admissions)
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาจากการคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) ซึ่งดําเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเปิดรับ 39 สาขาวิชา (ตามตาราง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.cuas.or.th

กําหนดการสมัครคัดเลือก ระบบกลาง (Admissions)
1626-3

ระบบรับตรงโดยคณะ/วิทยาลัย
ในป การศึกษา 2557 คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับนักศึกษาโดยตรง มีดังนี้
1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับในโครงการโอลิมปิกวิชาการ จํานวน 22 คน
ดูรายละเอียดได้ที่
www.si.mahidol.ac.th
- หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรไทย จํานวน 1 คน/หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 10 คน)
ดูรายละเอียดได้ที่ www.sspo.ac.th
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน 5 คน
ดูรายละเอียดได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/metc

2.คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รับในโครงการรับนักศึกษาชายแดนภาคใตที่นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 2 คน
ดูรายละเอียด ได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th

3. คณะวิทยาศาสตร์
- หลักสูตร วท.บ. จากโครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รับจํานวนไม่เกิน 30 คน
ดูรายละเอียดได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/sced
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 80 คน
ดูรายละเอียดไดที่ www.sc.mahidol.ac.th/scma

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 250 คน
ดูรายละเอียด ได้ที่ www.ict.mahidol.ac.th

5. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- หลักสูตร วท.บ. (เวชระเบียน) จํานวน 20 คน
ดูรายละเอียดได้ที่ www.sh.mahidol.ac.th

6. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
- หลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย จํานวน 30 คน
- หลักสูตร ศศ.บ. สาขาการออกกําลังกายและการกีฬา จํานวน 30 คน
ดูรายละเอียดได้ที่ www.ss.mahidol.ac.th

7. วิทยาลัยศาสนศึกษา
- หลักสูตร ศศ.บ.(ศาสนศึกษา) จํานวน 40 คน
ดูรายละเอียดได้ที่ www.crs.mahidol.ac.th

8. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
- หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต จํานวน 200 คน
ดูรายละเอียดได้ที่ www.music.mahidol.ac.th

9. วิทยาลัยราชสุดา
- หลักสูตร ศศ.บ. (หูหนวกศึกษา) หลักสูตร 5 ปี จํานวน 100 คน (หูหนวก 70 คน ผู้มีการได้ยิน 30 คน)
ดูรายละเอียดได้ที่ www.rs.mahidol.ac.th

10.วิทยาเขตนครสวรรค์
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จํานวน 35 คน
ดูรายละเอียดได้ที่ www.na.mahidol.ac.th


ดาว์นโหลดระเบียบการ
ดาว์นโหลดคณะ/จำนวนรับ
ดาว์นโหลดกำหนดการ
ไปที่เว็บไซต์โครงการ


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2013 | 05:57:39 PM โดย แอดมิน~เต้ย~ »
ติดตามเราได้ที่
facebook: facebook.com/02dualedu  twitter:@02dual
ถ้าคุณมีข่าวเกี่ยวกับการศึกษา บอกเราสิที่ admin@02dual.com

 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top