* หน้าข่าว รับตรงใหม่

ย้ายแล้วติดตามข่าวรับตรงใหม่ ๆ ที่ https://www.02dual.com/admission_news

ผู้เขียน หัวข้อ: รับตรง แม่ฟ้าหลวง : สาขาวิทยาศาสตร์  (อ่าน 2320 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

แอดมิน~เต้ย~

  • admin is coming
  • Administrator
  • สมาชิกในตำนาน
  • *****
  • กระทู้: 3029
  • ขอบคุณ: 108
  • เพศ: ชาย
  • แอดมินมาแล้วว


ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคล  เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์เกษตร)
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต์)
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต์ (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
            1. เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
            2. เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            3. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
            4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
            5. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
            6. ผู้ที่สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) และคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50

          3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
            3.1 หลักฐานการสมัคร
                 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
                 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ)
                 4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                 5. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 300 บาท
                 6. ให้นักเรียนเขียนเรียงความแสดงความตั้งใจที่จะเรียนในสาขาวิชาที่นักเรียน เลือก เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

            3.2 ใบสมัคร
                 ผู้ สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ไฟล์ใบสมัครแนบท้ายประกาศ หรือขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C 1 ห้อง 108

            3.3 การยื่นใบสมัคร และการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
                 ผู้ สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถยื่นหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.1 พร้อมเอกสารการสมัครประกอบการสมัคร ได้ด้วยตนเองที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C 1 ห้อง 108 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

          4. เกณฑ์การพิจารณา
            4.1 พิจารณาจากเรียงความแสดงความตั้งใจที่จะเรียนในสาขาวิชาที่นักเรียนเลือก เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
            4.2 พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

          5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
            สำนัก วิชาวิทยาศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 โดยจะประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th หัวข้อข่าวรับสมัครนักศึกษา

          6.  การรายงานตัวเข้าหอพัก และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จะต้องดำเนินการดังนี้
            รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
            ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันที่ 6 มิถุนายน2554     

หมายเหตุ
            ผู้ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาของโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในระบบโควตาพิเศษจะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสำนักวิชา อื่นได้


http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=5274
ติดตามเราได้ที่
facebook: facebook.com/02dualedu  twitter:@02dual
ถ้าคุณมีข่าวเกี่ยวกับการศึกษา บอกเราสิที่ admin@02dual.com

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top